torstai 7. helmikuuta 2019

Paikallinen pk-yritys – Lähtisitkö merta edemmäs kalaan?


Paikallisten (Hämeenlinnan seudulla) toimivien pk-yritysten kannattaa välillä lähteä myös merta edemmäs kalaan. Toisin sanoen Hämeenlinnan seudun ulkopuolelta löytyy paljon julkisten hankintojen tarjouskilpailuja, joihin myös tällä seudulla toimivat yritykset voisivat osallistua.

Hankinnat ja Hämeenlinna -blogiin (oikeaan laitaan) on nyt lisätty linkkejä, joiden avulla löytää myös muita kuin Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuja. Kyseiset linkit ovat seuraavat:

Paikallinen pk-yritys – Lähde merta edemmäs kalaan!

Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija. Onko mahdoton tavoite? Ei ollenkaan, kun tehdään yhteistyötä yritysten ja toki myös muiden tahojen kanssa. Kuva: Aapo Korte (roll-upin kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä).

Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailut löytyvät Tarjouspalvelu-portaalista ja Pienhankintapalvelu-portaalista.

keskiviikko 6. helmikuuta 2019

Tietopyyntö koskien joukkoliikennevuoroja Hämeenlinna-Tervakoski, Hämeenlinna-Rastikangas-Turenki ja Turenki-Tervakoski sekä koskien Janakkalan sisäisiä kouluvuoroja Turengin ja Tervakosken alueilla


Hämeenlinnan seudullinen joukkoliikenneviranomainen järjestää markkinavuoropuhelun liikennöitsijöille joukkoliikennehankinnasta koskien vuoroja Hämeenlinna-Tervakoski, Hämeenlinna-Rastikangas-Turenki ja Turenki-Tervakoski sekä koskien Janakkalan sisäisiä kouluvuoroja Turengin ja Tervakosken alueilla.

Tilaisuus järjestetään Hämeenlinnassa Wetterin auditoriossa, Wetterhoffinkatu 2, maanantaina 11.2.2019 klo 14. Jos palveluntuottaja ei pääse paikalle tilaisuuteen, voi hän pyytää esitetyn materiaalin lähettämällä yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen joukkoliikenne(at)hameenlinna.fi. Kaikkiin sähköposteihin aiheeksi JOUKKOLIIKENNE JANAKKALA.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta ja mahdolliseen muuhun vuoropuheluun liittyvistä toimenpiteistä.

maanantai 4. helmikuuta 2019

Hankintatoimen periaatteet 1.2.2019 alkaen


Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.1. Hankintatoimen periaatteet -asiakirjan, joka tuli voimaan 1.2.2019 alkaen. Hankintatoimen periaatteet on strateginen asiakirja, jossa kerrotaan Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen keskeiset periaatteet, joiden mukaan kaupungin hankintatoimea johdetaan, kehitetään ja ohjataan.

Hankintatoimen periaatteet -asiakirja on kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Käytännön ohje Hämeenlinnan kaupungin hankintojen toteuttamisesta ja hankintasopimusten laatimisesta on kaupunginhallituksessa viime vuonna hyväksytty Hankinta- ja sopimusohje.

Kaupunki ei tee hankintoja hankintalainsäädännön takia, vaan niistä kaupungille saatavan hyödyn takia; toki hankintalainsäädäntöä tulee noudattaa. Hyöty voi näkyä halvempina hintoina, parempana laatuna, parempana vaikuttavuutena, uutena innovatiivisena toimintatapana, kuntalaisten työllistymisenä, ympäristön kuormitustekijöiden vähenemisenä, tms. tavalla. Kuvan mukaisesti hankinnan valmistelu on keskeinen osa hankintaprosessia, koska siten saadaan parhaiten tietoa siitä, kuinka hankinta kannattaa toteuttaa ja mitä asioita hankinnassa kannattaa painottaa. Kaupungin hankintoihin liittyvistä omista säännöistä, periaatteista ja ohjeista merkittävimmät ovat hallintosääntö, talousarviokirja, Hankintatoimen periaatteet -asiakirja sekä Hankinta- ja sopimusohje.

Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen päämäärät ovat seuraavat:
 • Kaupungin hankintatoimi on selkeästi organisoitu ja johdettu osaava kokonaisuus, jonka tavoitteista, tavasta toimia ja toimenpiteistä on viestitty kaupungin sidosryhmille selkeällä tavalla ja ajantasaisesti. Kaupunkikonserni nähdään osana kaupungin hankintatoimea eli hankintojen johtaminen, kehittäminen ja ohjaaminen koskee myös kaupungin tytäryhteisöjä.
 • Hankinnat toteutetaan avoimesti huomioiden hankinnan elinkaarikustannukset, kestävä talous, paikallinen tarjonta ja paikallinen päätöksenteko.
 • Hankinnoissa huomioidaan talouden realiteettien mukaisesti ja tapauskohtaisesti vaikuttavuus, uudet innovaatiot, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat sekä asiakastarve ja kestävä kehitys.
 • Hankintatoimen linjauksia, osaamista ja ammattimaisuutta sekä tehokkuutta kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein.
 • Hankinnoissa hyödynnetään monipuolisesti toimivia markkinoita.

Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen strategiset tavoitteet ovat seuraavat:
 • Hankinnat nähdään osana kaupungin jatkuvaa kehittämistä.
 • Hankinnoilla edistetään alueen elinvoiman kehittymistä.
 • Kaupungilla on selkeä, vastuutettu ja osaava hankintaorganisaatio.
 • Ulkoinen ja sisäinen hankinta-asioiden viestintä on osa kaupungin jatkuvaa viestintää.
 • Hankinnoissa siirrytään reagoivasta toiminnasta ennakoivaan toimintaan.
 • Paikallinen analyyseihin perustuva päätöksenteko turvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.
 • Hankinnat ovat keskeinen osa toimijoiden talousjohtamista.
 • Tuottavuutta parannetaan toimittajamääriä, tuotevalikoimia ja tilausoikeuksia karsimalla sekä olemalla mukana tarkoituksenmukaisissa yhteishankinnoissa ja hyödyntämällä verkostoitumisen kautta saatuja uusia tapoja toteuttaa hankinnat.
 • Hankintojen tavoitemäärittelyissä korkein laatu korvataan riittävällä laadulla.
 • Ostamista kehitetään tavarahankintojen ohella myös palveluhankinnoissa.
 • Hankintasopimukset tehdään kaupungin omille vakioiduille sopimuspohjille ja hankinnat perustuvat sovittuun vakioidun hankinta- ja sopimusprosessin mukaiseen toteutukseen.
 • Kaupunki sitoutuu tehtyihin hankintasopimuksiin, eikä salli sopimusten ohi ostamista.
 • Pienhankintoihin liittyvää avoimuutta lisätään. 

Hankintatoimen johtaminen, kehittäminen ja ohjaaminen on erittäin tärkeää, koska kaupungin me-noista noin puolet on palvelujen ostoja sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja. Kuvan mukaisesti kaupungin vuoden 2017 menoista peräti 53 % oli kyseisiä ostoja. Myös osa avustuksista ja muista toimintakuluista ovat hankintoja. Hankinnan luonne liittyy lisäksi korko- ja muihin rahoituskuluihin sekä poistoihin ja arvonalentumisiin. Näin ollen vuonna 2017 noin 69 % kaupungin kustannusrakenteesta liittyi tavalla tai toisella hankintoihin ja henkilöstökulujen osuus kaupungin kustannusrakenteesta oli noin 31 %. Henkilöstöä ja hankintoja johdetaan eri periaattein, mutta pääosin samojen henkilöiden toimesta.

tiistai 29. tammikuuta 2019

Aseman seudun palvelu- ja pysäköintitalon kokonaisurakka kilpailutuksessa


Tarjouspyyntö koskien aseman seudun palvelu- ja pysäköintitalon kokonaisurakkaa on julkaistu. Hankintayksikkönä on Hämeenlinnan Pysäköinti Oy. Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa. Tämän blogitekstin julkaisuhetkellä tarjousten jättämisen määräaika on 8.3.2019 klo 12.00.

Aseman seudun palvelu- ja pysäköintilaitos on neljä-/viisikerroksinen 599 autopaikkaa sisältävä paikallavalettu pysäköintitalo. Pysäköintitilojen lisäksi rakennuksessa on 820 m2 liiketilaa. Koko rakennuksen kerrosala on 19 220 kem2 ja bruttoala 20 200 brm2.

Havainnekuva palvelu- ja pysäköintitalosta, jonka pääsuunnittelija on SERUM arkkitehdit Oy. Kuva: SERUM arkkitehdit Oy / Hämeenlinnan Pysäköinti Oy.

Tarjous pyydetään kokonaisurakasta, urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti vaiheittain toteutettuna, niin että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan noin puolet rakennuksesta ja toisessa vaiheessa (optio) loppuosa. Ensimmäisen vaiheen hankintapäätöksen yhteydessä päätetään myös option käyttämisestä.

Hämeenlinnan kaupunkikonserniin kuuluva Hämeenlinnan Pysäköinti Oy hallinnoi Hämeenlinnassa toimivia Keinuparkki- ja Kaivoparkki-pysäköintitaloja sekä pysäköintialueita. Yhtiön verkkosivut ovat osoitteessa https://hameenlinnanpysakointi.fi.

torstai 24. tammikuuta 2019

Kaupunkirakennetoimialan Infra-tulosalueen tulevia hankintoja


Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennetoimialan Infra-tulosalueella on mahdollisesti tulossa tänä vuonna ainakin seuraavia hankintoja (tarkempaa tietoa ja yhteyshenkilöitä voi etsiä kaupungin verkkosivuilta osoitteista www.hameenlinna.fi/palvelut/ ja www.hameenlinna.fi/yhteystietohaku/):
 • Kiviainesten puitesopimus
 • Kalvolan talvikunnossapitourakka
 • Rengon talvikunnossapitourakka
 • Keskustan KLV:n osa-alueurakka
 • Kantakaupungin talvikunnossapitourakat
 • Ajoratamaalaukset
 • Hulevesikaivojen tyhjennysurakka
 • Rakennustyömaiden mittauspalveluiden puitesopimus
 • Amppelit, kukkapylväät ja parvekelaatikot
 • Ryhmäkasvit
 • Esikasvatettavat ryhmäruusut
 • Puiden poisto kourasahalla ja kuljetus
 • Tarratekstien hankinta
 • Taimikon hoidot
 • Kylmäpaikkausmassat
 • Vuokrakoneet (KUP)
 • Radan kunnossapitourakka
 • Rataverkon haltijan tukipalvelu
 • Laanin kivien murskausurakka
 • Laiturivarusteiden yhteishankintasopimus
 • Leikkivälineiden ja ulkoliikuntavälineiden puitesopimus
 • Ulkovalaistuksen suunnittelun puitesopimus
 • Ulkovalaistuksen projektipalvelu 

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Kyseiset hankinnat ovat mukana kaupunkirakennetoimialan vuoden 2019 hankintasuunnitelmassa, jossa on Infra-tulosalueen hankintojen lisäksi Suunnittelu- ja Tilapalvelut-tulosalueiden hankintoja. Hankintasuunnitelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 11.12.2018, jonka pöytäkirjasta löytää asiasta lisää tietoa.

maanantai 21. tammikuuta 2019

Stage-valmennukset vuosille 2019 ja 2020 kilpailutuksen kohteena


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia Stage-valmennuksista vuosille 2019 ja 2020. Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen, joista toinen on Stage-valmennuskokonaisuus itsetuntemuksen teemalla ja toinen on Stage-valmennuskokonaisuus toiminnallisen kulttuurin teemalla. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Hämeenlinnan Stage-valmennus on ESR-hankkeena kehitetty nuorten alle 30-vuotiaiden valmennuspalvelu, jonka tavoitteena on tukea ja valmentaa nuoria kohti tutkintoon johtavaa koulutusta tai työhön. Stage-valmennus koostuu yksilö- ja ryhmävalmennuksesta, jossa teemoina ovat työkykyyn ja hyvinvointiin, opiskelu- ja urasuunnitteluun sekä työelämätaitoihin liittyvät asiat. Valmennus on toiminnallista ja kokeilevaa. Valmennuskokonaisuus sisältää nuorilta nuorille tehtävää toimintaa, kulttuuri- ja mediatyötä, yritysvierailuja sekä erilaisia pop up -tempauksia ja -tapahtumia ympäri Hämeenlinnaa. Valmennusta toteutetaan monipuolisissa toimintaympäristöissä ryhmän tarpeiden ja toiminnan kautta syntyneiden ideoiden mukaan.

Yhteistyökumppaneina ovat Ohjaamo Stage Hämeenlinna, Hämeenlinnan nuorisopalvelut, Hämeen TE-toimisto, kaupungin työllisyystiimi, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (MYP), paikalliset oppilaitokset, Linnan Kehitys, yritykset ja seudun kolmas sektori.

maanantai 14. tammikuuta 2019

Tarjouspyyntö öljyntorjunta-/pelastusveneestä


Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Kanta-Hämeen pelastuslaitos pyytää tarjouksia öljyntorjunta- ja pelastuskäyttöön soveltuvasta veneestä moottoreineen käyttökuntoon asennettuna. Veneen kuljetusta varten tulee tarjota liikennekäyttöön katsastettua ja rekisteröityä jarrullista traileria. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna.