maanantai 18. maaliskuuta 2024

Henkilökuljetusten (ns. ylivuotoajoneuvot) dynaamiseen hankintajärjestelmään kaivataan lisää liikenteenharjoittajia


Henkilökuljetusten (ns. ylivuotoajoneuvot) dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS) on tähän mennessä hyväksytty seuraavat ehdokkaat: HämeBus Oy, Masan Inva- ja paaritaksi, Mustat Autot Oy, Taksi Hannu Hiisilä, Tervakosken Taksi tmi, Triviabus, Tuulan Taksi sekä Vekka Group Oy. Sopimuksia tehdään vasta DPS:n sisäisten kilpailutusten perusteella.

Hankintajärjestelmään kaivataan lisää liikenteenharjoittajia, koska tiedetään, että Hämeenlinnassa ja lähialueella on paljon enemmän takseja ja linja-autoyrityksiä. Mitä jos jättäisit osallistumishakemuksen vielä ennen pääsiäistä?

Huomioithan, että dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiseen kilpailutukseen voivat osallistua vain hyväksytyt ehdokkaat. Näin ollen, jos haluaisit mukaan DPS:ään, sinun täytyy jättää osallistumishakemus.

Dynaamisen hankintajärjestelmän etuja puitejärjestelyyn verrattuna on muun muassa, että järjestelmään pääsee mukaan uusia toimijoita periaatteessa milloin tahansa ja että järjestelmä voi olla pidempikestoisempi kuin neljä vuotta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Dynaamisesta hankintajärjestelmästä löydät tarkempaa tietoa Tarjouspalvelu-portaalista. Sitä kautta pystyt jättämään osallistumishakemuksen.

perjantai 15. maaliskuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – soveltuvuusvaatimuksista valinta- ja vertailuperusteisiin


SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Soveltuvuusvaatimukset ovat vaatimuksia, jotka liittyvät tarjoajan yleiseen kelpoisuuteen, eli niistä käytetään myös nimitystä kelpoisuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimuksia ovat esimerkiksi tilaaja-vastuulain mukaiset vaatimukset, taloudellinen tilanne, vastuuvakuutus ja referenssit. Soveltuvuus-vaatimuksia ei saa sekoittaa valinta- ja vertailuperusteisiin.

SUORAHANKINTA / SUORAHANKINTARAJA

Hankinta, joka tehdään ilman kilpailutusta. EU- ja kansallisissa hankinnoissa edellytykset suorahankinnalle ovat hankintalainsäädännössä ja edellytyksiä tulkitaan tiukasti. Pienhankinnoissa edellytykset suorahankinnalle ovat hankintayksikön omassa hankintaohjeessa. Hankintayksiköllä voi olla oma suorahankintaraja, jonka alle jäävät hankinnat voi tehdä kilpailuttamatta.

Hankintalain mukaan suorahankinta on mahdollinen esimerkiksi silloin, jos hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

SUUNNITTELUKILPAILU

Menettely, jossa tuomaristo valitsee kilpailulla suunnitelman tai hankkeen, jonka hankintayksikkö voi hankkia. Kilpailuehdotuksia arvioidaan nimettömästi. Kilpailussa voidaan antaa palkintoja. Tyypillisesti arkkitehtuurikilpailu.

TARJOAJA

Yritys tai muu yhteisö, joka jättää tarjouksen tarjouskilpailuun.

TAVARAHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on tavaraa.

VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET

Valintaperuste on se, että tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Vertailuperusteet ovat niitä tekijöitä, joiden perusteella ratkaistaan se, mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailuperusteilla tarkoitetaan hintaa ja laatutekijöitä, joita voivat olla esimerkiksi asiantuntijan osaaminen, takuuaika, toimitusaika ja huollon vasteaika. Vertailuperusteet määritellään hankinnan tavoitteiden pohjalta. Valinta- ja vertailuperusteet liittyvät suoraan hankinnan kohteeseen. Valinta- ja vertailuperusteita ei saa sekoittaa soveltuvuusvaatimuksiin.

sunnuntai 10. maaliskuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – palveluhankinnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaan


PALVELUHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on palvelua.

PIENHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoitu arvo alittaa hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon. Hankinta, johon ei sovelleta hankintalainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan hankintayksikön omaa hankintaohjetta ja julkisten hankintojen yleisiä periaatteita. Pienhankinta on eri asia kuin minikilpailutus / kevennetty kilpailutus.

PUITEJÄRJESTELY

Hankintamenettely, jossa valitaan yleensä enemmän kuin yksi sopimuskumppani ja jonka kesto voi pääsääntöisesti olla korkeintaan neljä vuotta. Puitejärjestelyn sisäiset hankinnat tehdään sen ehtojen mukaisesti esimerkiksi etusijajärjestystä tai minikilpailutusta käyttäen. Pienehköissä puitejärjestelyn sisäisissä hankinnoissa voidaan käyttää ns. valinnanvapautta, jos sopimusehdot sen mahdollistavat.

Esimerkiksi leikkipuistovälineet on tyypillinen tavararyhmä, joka kilpailutetaan usein puitejärjestelynä. Tällöin vaikkapa uuden leikkipuiston välineet voidaan minikilpailuttaa puitejärjestelyssä mukana olevien sopimustoimittajien kesken; katso aiemmasta hankintaslangista mitä minikilpailutus tarkoittaa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

RAKENNUSURAKKAHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on rakennusurakkaa.

SIDOSYKSIKKÖ / IN HOUSE -YHTEISÖ

Yksikkö, jolta hankinta voidaan tehdä ilman kilpailutusta. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä (esimerkiksi osakeyhtiö). Edellytyksenä on lisäksi, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa yksikköön, jos yksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa yksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Yksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa. Lisäksi hankintalaissa on tarkat rajat sille, kuinka paljon yksikkö voi harjoittaa liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

SOPIMUSHALLINTAJÄRJESTELMÄ / SÄHKÖINEN SOPIMUSHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Sähköinen järjestelmä, jonka avulla hankintasopimuksia hallinnoidaan. Hankintasopimukset myös laaditaan järjestelmässä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on hankintalain liitteen E kohtien 1-4 mukaista sosiaali- ja/tai terveyspalvelua.