torstai 12. heinäkuuta 2018

Muista kommentoida Hämeenlinnan kaupungin hankinta- ja sopimusohjeluonnosta!


Hankinta- ja sopimusohjeluonnoksen liitteenä 1 on lyhyt kuvaus hankinta- ja sopimusprosessista. Erittäin keskeinen osa prosessia on valmistelu ja vuoropuhelu, johon liittyvistä tietopyynnöistä ja vuoropuheluista on kerrottu täällä. Yksi osa prosessia on tarjouskilpailu, johon kuuluvasta tarjousten arvioinnista on kerrottu täällä.

Hämeenlinnan kaupungille on valmisteilla oma hankinta- ja sopimusohje, jonka luonnosversio on nyt kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Kommentteja pyydetään 10.8.2018 mennessä luonnoksen ensimmäisellä sivulla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hankinta- ja sopimusohjeluonnoksen liitteessä 2 on esimerkkejä hankinnan ennakoidun arvon laskemisesta. Klikkaamalla kuvaa (yllä olevaa luonnoksen liitteen tekstiä) sen saa näkymään suurempana.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan kaupungin hallintosäännössä sekä mahdollisesti muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjeluonnoksen liitteessä 3 on ohjeeseen liittyviä keskeisiä määritelmiä. Klikkaamalla kuvaa (yllä olevaa luonnoksen liitteen tekstiä) sen saa näkymään suurempana.

Hankinta- ja sopimusohjeen hyväksyy kaupunginhallitus. Ohje ei ota suoraan kantaa hankintatoimen periaatteisiin ja strategisiin linjauksiin, joista tullaan todennäköisesti laatimaan erillinen asiakirja vielä tämän vuoden aikana.

Hankinta- ja sopimusohjeluonnoksen liitteessä 4 on kerrottu tilaajavastuulain mukaisista vaatimuksista. Vaatimuksiin liittyvistä asiakirjoista ja siitä, mistä niitä saa, on kerrottu tarkemmin täälläKlikkaamalla kuvaa (yllä olevaa luonnoksen liitteen tekstiä) sen saa näkymään suurempana.

Tarjouspyyntö Wetterin opasteista


Hämeenlinnan pääkirjasto Lukiokadulla sulkeutuu peruskorjauksen vuoksi 1.9. ja kirjasto siirtyy noin kaksi vuotta kestävän peruskorjauksen ajaksi Wetterille (Wetterhoffinkatu 2). Väistötiloihin Wetterille tarvitaan kirjastoa varten kyltti- ja teippiopasteita.

Kuva: Aapo Korte

Tarvittavat opasteet ja niiden asennus kilpailutetaan pienhankintana. Tarjouskilpailussa on optiona opasteiden suunnittelu- ja taittotyö. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat kaupungin verkkosivuilla täällä.

maanantai 9. heinäkuuta 2018

Hämeenlinnan Kaurialan koulun purku-urakka kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia Kaurialan koulun purku-urakasta, joka käsittää tontilla 109-8-67-3244 (Torikatu 33, 13130 Hämeenlinna) olevien vanhojen koulurakennusten (kolme kappaletta) purkamisen. Purkutyö käsittää asemapiirrokseen merkityn rivitalotyyppisen toimisto-/päiväkotirakennuksen purkamisen perustuksineen (499 k-m2), varsinaisen koulun päärakennuksen (1-3 krs) purkamisen kellareineen ja perustuksineen (4647 k-m2) sekä käsityörakennuksen (1-2 krs) purkamisen kellareineen ja perustuksineen (2538 k-m2). Samoin tontilta poistetaan kaikki asfalttipinnoitteet, pyörätelineet, laitteet ja tontin aidat. Purkutyön jälkeen tontti tulee siistiä ja tasoittaa soramaalla ympäristön tasoon.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Purku-urakoitsija on työturvallisuuslainsäädännön mukainen päätoteuttaja. Päätoteuttajan velvollisuutena on lisäksi ilmoittaa kuukausittain tiedot kaikista yhteisellä purkutyömaalla työskentelevistä henkilöistä Verohallinnolle. Kaikki kaatopaikkamaksut sisältyvät urakkaan.

Kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

torstai 5. heinäkuuta 2018

Tietopyyntö Engelinrannan pilaantuneen maaperän in situ -kunnostuksesta


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Engelinrannassa sijaitsevien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusta orgaanisten haitta-aineiden osalta in situ -menetelmin.

Hankintayksikkö järjestää vuoropuhelutilaisuuden 21.8.2018 kello 13-15. In situ -kunnostuksesta kiinnostuneiden markkinatoimijoiden tulee ilmoittautua 13.8.2018 klo 12 mennessä liitteenä 3 olevalla lomakkeella. Tietopyynnön liitteet ovat kaupungin verkkosivuilla täällä. Ilmoittautumislomakkeessa on ohje täytetyn lomakkeen toimittamisesta hankintayksikölle. Osallistujien määrä rajataan enintään kahteen henkilöön / yritys.

Vuoropuhelutilaisuudessa on tarkoitus selvittää markkinoilla olevien yritysten tarjontaa, hinnoittelumalleja, resursseja sekä parasta toimintatapaa mahdollisessa kilpailutuksessa.

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun. Hämeenlinnan kaupungin tässä ilmoitetut tiedot hankinnasta tai hankintamenettelystä eivät ole hankintayksikköä sitovia mahdollisessa hankintamenettelyssä. Tietopyyntö on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

Vuoropuheluun osallistuvalta toimijalta edellytetään kykyä toimittaa kohteeseen soveltuva kustannustehokas ja teknisesti toteuttamiskelpoinen in situ -kunnostusmenetelmä orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksien pienentämiseen maaperässä kaupungin suunnittelemassa aikataulussa. Menetelmän teho orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksien vähentämisessä on voitava osoittaa aiemmilla referensseillä ja tutkimustuloksilla. Menetelmällä on voitava vähentää orgaanisista haitta-aineista aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä kohdealueella, eikä menetelmä saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai alueen nykyisille toiminnoille.