sunnuntai 20. marraskuuta 2022

Osallistu kyselyyn ja kerro tarjoamisen haasteista


HILMA-ilmoituskanavan tiedotteessa 17.11.2022 on kerrottu, että ”Valtionvarainministeriön ja Suomen kuntaliiton yhteinen Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma toteuttaa tarjoamisen haasteita koskevan kyselyn. Kyselyllä selvitetään, mitkä ovat tarjousten jättämisen keskeiset haasteet ja mitkä tekijät nostavat tarjoamisen kustannuksia.” Kyselystä on tietoa myös Hankinta-Suomi-verkkosivuilla.

Kyselyn löydät tämän linkin kautta ja siihen on aikaa vastata 20.12.2022 saakka. Tutustu samalla HILMAssa olevaan tiedotteeseen aiheesta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

maanantai 14. marraskuuta 2022

Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimuksen kilpailutus valmisteilla – Tietopyyntö tulevasta hankinnasta julkaistu


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

HUOM! Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön julkaiseman tietopyynnön tarkoitus on saada tietoa niistä toimijoista, joita tuleva hankinta kiinnostaa. Ilmoittautumalla tässä vaiheessa hankintayksikölle toimija voi päästä mukaan vaikuttamaan tulevan tarjouskilpailun sisältöön (siinä vaiheessa, kun virallinen tarjouspyyntö on julkaistu, hankinnan sisältöön ei voida enää tehdä juurikaan muutoksia).

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tietopyynnön taustaa


Hämeenlinnan kaupunginhallitus on päättänyt (KH 10.10.2022 § 385), että Ahveniston moottoriradan käyttöoikeussopimus kilpailutetaan talvella 2022–2023 päätöksen selostuksessa olevien periaatteiden mukaan.

Kaupunki omistaa Ahveniston moottoriradan alueen. Alueella on ollut moottoriurheilutoimintaa vuodesta 1967 lähtien. Rata on merkittävä matkailutekijä Hämeenlinnassa ja Etelä-Suomessa on Ahveniston lisäksi vain pari moottorirataa, koko Suomessa on viisi moottorirataa. Ahvenistolla käy kesäkaudella karkean arvion mukaan noin 60 000 henkilöä, jotka jättävät kaupunkiin merkittäviä matkailutuloja.

Kaupunki toimi rataoperaattorina 1973–2004 ja vuodesta 2005 lähtien rataoperaattorina on toiminut yksityinen sopimuskumppani. Moottoriradan nykyinen sopimus on päättymässä 15.10.2023.

Sopimuksen rata-alueen käytöstä on tulkittu olevan käyttöoikeussopimus. Sopimuksen ennakoitavissa oleva arvo edellyttää sen kilpailuttamista.

Kilpailutus


Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa talven 2022–2023 aikana siten, että uusi sopimus on allekirjoitettavissa keväällä 2023. Tavoitteena on löytää alueelle pitkäkestoinen sopimuskumppani, jolla on osaamista, intoa ja näkemystä moottoriradan operointiin ja alueen monipuoliseen kehittämiseen.

Kilpailutus aloitetaan avoimella markkinavuoropuhelulla ja osallistamistilaisuudella. Yhteistoiminnan perusteella täsmennetään kilpailutuksen tarkempi sisältö, alueen tarkoituksenmukainen vuokrataso, yhteistoimintamahdollisuudet, sopimuskauden pituus ja investointimahdollisuudet.

Moottorirataa käytetään talvikausina hiihtoon myös jatkossa. Markkinavuoropuhelun yhteydessä selvitetään, millainen rooli rataoperaattorilla voisi olla talvikauden toiminnassa.

Kilpailutusasiakirjoja laadittaessa otetaan huomioon markkinavuoropuhelussa ja sidosryhmien osallistamisessa saadut näkemykset. Tiedottamiseen ja vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa kiinnitetään erityistä huomiota. Alueen vuokra ilmoitetaan kilpailutusasiakirjoissa ja siitä ei pyydetä tarjousta.

Tulevassa tarjouskilpailussa tullaan pyytämään toimintasuunnitelma ratatoiminnan operoinnista ja alueen monipuolisesta kehittämisestä. Toimintasuunnitelman osalta arvioidaan ja painotetaan mm. moottoriratatoiminnan järjestämisen osaamista ja kokemusta, alueen monipuolista kehittämistä ja käyttöä matkailunäkökulma huomioiden, vihreän siirtymän huomioimista toiminnassa sekä investointihalukkuutta ja näkemyksiä yhteistyöstä.

Tarjoajilta tullaan edellyttämään riittävät selvitykset yrityksen osaamisesta, taustoista, yhteistyökumppaneista ja taloudellisista resursseista. Selvitysten perusteella varmistetaan suunnitelmien realistisuus.

Sopimuskumppanin valinta tehdään parhaan toteutuskelpoisen toimintasuunnitelman perusteella. Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto osallistetaan kilpailutusta koskevaan päätöksentekoon.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteisiin kaupunkirakenne(at)hameenlinna.fi ja hankinnat(at)hameenlinna.fi 1.12.2022 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa alustavia ehdotuksiaan koskien Ahveniston moottoriradan tulevaa toimintaa. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan AHVENISTON MOOTTORIRATA

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Info- ja keskustelutilaisuus


Ilmoittautuneille toimijoille järjestetään yhteinen info- ja keskustelutilaisuus Hämeenlinnassa 7.12.2022 klo 15. Tarkemmat kutsut toimitetaan ilmoittautuneille 2.12.2022.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö/ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 10. marraskuuta 2022

Energia- ja olosuhdehallinnan kilpailutus valmisteilla – Tietopyyntö tulevasta hankinnasta julkaistu


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

HUOM! Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön julkaiseman tietopyynnön tarkoitus on saada tietoa niistä toimijoista, joita tuleva hankinta kiinnostaa. Ilmoittautumalla tässä vaiheessa hankintayksikölle toimija voi päästä mukaan vaikuttamaan tulevan tarjouskilpailun sisältöön (siinä vaiheessa, kun virallinen tarjouspyyntö on julkaistu, hankinnan sisältöön ei voida enää tehdä juurikaan muutoksia).

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hankinnan alustava kuvaus


Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee kilpailuttavansa Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöjen energia- ja olosuhdehallintajärjestelmän hankinnan vuonna 2023. Hankinta kattaa alustan lisäksi olosuhteiden seurannan sekä olosuhteisiin perustuvan kiinteistöteknisten järjestelmien ohjauspalvelun. Hankinnan kilpailutus tullaan toteuttamaan joko alusta erillisenä kilpailutuksena tai yhtenä kokonaisuutena. Energia- ja olosuhdehallintajärjestelmän hankinta koskee noin 60 tilapalveluiden hallinnoimaa etäohjattavaa kiinteistöä ja noin 60 kiinteistöä, joissa ei ole etäohjausta. Lisäksi hankinta sisältää myös olosuhdemittarointia kaupungin kiinteistöihin. Järjestelmän käyttöönotto toteutetaan vaiheittain vuosien 2023–2025 välillä. Hankinta toteutetaan kiinteistöjen merkittävyyden perusteella.

Kohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, kirjastoja ym. julkisia kiinteistöjä, joiden yhteenlaskettu koko on noin 150 000 brm2 ja tilavuus 660 000 m3. Alustava aikataulu on, että hankintailmoitus julkaistaisiin maalis-huhtikuussa 2023. Sopimuskausi alkaisi 1.9.2023. Kilpailutuksen hankintatavalla voi olla vaikutusta hankkeen aikatauluun. Hankinta on todennäköisesti EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Sopimuskausi tulee olemaan 4 vuotta + 4 optiovuotta.

Hankinnan tavoitteet


Energia- ja olosuhdehallinnan tavoitteena on, että kiinteistöt ovat olosuhteiltaan terveet ja energiatehokkaat sekä käyttötarkoituksiinsa soveltuvat. Tavoitteena on järjestelmä, jonka kautta voidaan seurata kiinteistöjen reaaliaikaisia olosuhteita, saadaan raportoitua olosuhteiden pitkänajan kehitystä sekä kiinteistöjen taloteknisten järjestelmien ohjaus olosuhteisiin perustuen ja energiatehokkuuden parantaminen. Lisäksi palvelun tulee sisältää toteutettujen toimenpiteiden dokumentointi. Palvelutoiminnassa tärkeää ovat kustannustehokkuus, optimoitu laatutaso ja hyvä loppuasiakastyytyväisyys.

Ilmoittautuminen


Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo.tila(at)hameenlinna.fi ja hankinnat(at)hameenlinna.fi 5.12.2022 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Toimija voi lisäksi toimittaa alustavia ehdotuksiaan koskien energia- ja olosuhdehallinnan kilpailutusta sekä kertoa omasta tarjonnastaan energia- ja olosuhdehallinnan osalta. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan ENERGIA- JA OLOSUHDEHALLINTA.

Hankintoja koskeva tietosuojaseloste löytyy kaupungin tietosuojaselosteiden joukosta.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Muut tiedot


Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö/ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

torstai 3. marraskuuta 2022

Haluatko tarjota Hämeenlinnan kaupungille henkilöstön lahjagalleriapalvelua ja lahjagallerian tuotteita?


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia henkilöstön lahjagalleriapalvelusta ja lahjagallerian tuotteista. Kyseessä on kansallinen hankinta, jossa tarjousvertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa; toiseen vaiheeseen pääsee mukaan kolme tarjoajaa.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa, jota kautta tarjoukset jätetään. Tarjousaika päättyy 24.11.2022 klo 10.00. Kysymysten esittämisen määräaika on 14.11.2022 klo 10.00.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan kaupunki hankkii lahjagalleriapalvelun ulkoistettuna palveluna henkilöstölle annettavista lahjoista. Palvelu sisältää Hämeenlinnan kaupungin brändin näköisen verkkokaupan sekä räätälöidyt tuotekategoriat kahdesta eri hintaluokasta. Tarjottavat tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja kestäviä. Palveluun sisältyy lahjojen paketointi ja varastointi sekä toimitus suoraan lahjansaajille. Lisäksi verkkokauppaan sisällytetään kaupungin omien liikunta- ja kulttuurisetelien tilausmahdollisuus lahjavaihtoehtona siten, että palveluntuottaja välittää nämä setelitilaukset kaupungin nimetylle vastuuhenkilölle.

tiistai 1. marraskuuta 2022

Rekrytointikumppaniksi (rekrytointipalvelut ja -järjestelmä) Jobilla Oy


Hämeenlinnan kaupunki haki rekrytointikumppania (rekrytointipalvelut ja -järjestelmä) eli kilpailutti rekrytointipalvelut. Sopimuskumppaniksi valittiin Jobilla Oy. Sopimuskausi alkoi 1.11.2022. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva.

Rekrytointeja arvioidaan olevan 1.1.2023 alkaen keskimäärin noin 170-180 per vuosi. Avoimet työpaikat Hämeenlinnan kaupungilla löytyvät mm. kaupungin verkkosivuilta. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kilpailutuksen tavoitteena oli saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön monipuoliset ja joustavat rekrytointipalvelut. Sopimuskumppanin tulee olla rekrytoinnin huippuosaaja ja ymmärtää muuttuvien työnhakumarkkinoiden tarpeet. Rekrytointikumppani valmentaa kaupungin HR-palveluiden asiantuntijoita ja lähijohtajia tekemään vaikuttavaa työnhakijaviestintää ja -markkinointia sekä tuottamaan laadukasta rekrytointikokemusta. Kumppani toimii myös asiantuntijana tukien lähijohtajia erilaisten rekrytointikampanjoiden toteuttamisessa ja innovoi uusia rekrytointikokeiluja.