maanantai 17. joulukuuta 2018

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!
Hämeenlinnan kaupungin joulutervehdyksen myötä kaupungin hankintapalvelut toivottaa sopimuskumppaneille, muille yrityksille ja yhteisöille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille Hankinnat ja Hämeenlinna -blogia seuraaville: Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!

Tarjouskilpailut Hämeenlinnan pääterveysasemaan liittyvästä talotekniikkasaneerauksesta ja kahdesta rakentamisurakasta


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut tarjouspyynnöt seuraavista urakoista:
 • Hämeenlinnan pääterveysaseman E-rakennuksen talotekniikkasaneeraus, kokonaisurakka
 • Painokankaankadun ja Louhikkokadun rakentaminen, KU
 • Taula-Matintien ja Liivuorentien (osin) rakentaminen, KU 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

keskiviikko 5. joulukuuta 2018

Tarjouspyyntö ulkovalaistuksen projektipalvelusta


Tarjouspyyntö Hämeenlinnan kaupungin ulkovalaistuksen projektipalvelusta on julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna.

Hankintaan kuuluvat seuraavat suunnittelun osa-alueet: suunnitteluttaminen, pienet suunnittelutoimeksiannot, valaistuksen toteutuksen valvonta, ulkovalaistukseen liittyvät asiantuntijatehtävät ja raportointi. Suunniteltu sopimuskausi on vuoden 2019 loppuun saakka ja vuosi 2020 optiona.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

torstai 29. marraskuuta 2018

Hankinta- ja sopimusohje 1.1.2019 alkaenHämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.10. Hankinta- ja sopimusohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Nyt hyväksytty ohje korvaa kaupungin osalta Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen yleiset hankintaohjeet.

Hankinta- ja sopimusohje on kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Uusi Hankinta- ja sopimusohje korostaa erityisesti muun muassa vuoropuhelun tärkeyttä. Vuoropuhelu on ennen virallisen tarjouskilpailun järjestämistä potentiaalisten tarjoajien kanssa käytävää keskustelua. Kuvaa klikkaamalla saat sen aukeamaan suurempana.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan kaupungin hallintosäännössä sekä mahdollisesti muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjetta tulee noudattaa myös soveltuvin osin niissä kaupungin tytäryhteisöissä, jotka ovat hankintalainsäädännössä tarkoitettuja hankintayksiköitä, ja niissä erillisissä hankkeissa, joissa tilaajana on kaupunki ja joissa tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä. Erillisissä hankkeissa on huomioitava lisäksi rahoittajatahon ohjeet.

EU- ja kansalliset kynnysarvot tulevat hankintalaista. Suorahankintarajat hankintayksikkö määrittelee itse. Kuvassa olevat suorahankintarajat tulevat voimaan 1.1.2019. Kuvaa klikkaamalla saat sen aukeamaan suurempana.

Hankinta- ja sopimusohjeella on monta tavoitetta, joista keskeisimpiä ovat kaupungin hankinta- ja sopimusprosessin yhtenäistäminen, hankintojen ja hankintasopimusten merkityksen ymmärtäminen sekä panostaminen hankintojen viestintään ja ennakointiin, erityisesti vuoropuheluihin ja paikallisen yrityskentän kanssa käytävään keskusteluun.

Määritelmiä


Koska julkisten hankintojen sanasto voi olla monelle vierasta, on Hankinta- ja sopimusohjeen yhdessä liitteessä avattu ohjeeseen liittyviä keskeisiä määritelmiä. Ohjeessa olevat määritelmät ovat alla.

ENNAKOITU ARVO
Arvo, jonka perusteella määräytyy se, onko hankinta EU-hankinta, kansallinen hankinta vai pienhankinta. Hankinnan ennakoidun arvon laskentaan on tarkat säännöt hankintalainsäädännössä. Ennakoitu arvo lasketaan tavallisesti useammalta vuodelta.

EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA / EU-HANKINTA
Hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon suuruinen. EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. Hankinta, josta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa ja sieltä ilmoitus lähetetään julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).

EUROOPAN UNIONIN VIRALLINEN LEHTI / EUVL
EU-hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden erityisten palvelujen kansalliset hankinnat ja kansalliset käyttöoikeussopimukset ilmoitetaan Euroopan unionin virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa. Täydennysosan verkkoversio on TED (Tenders Electronic Daily), joka on osoitteessa http://ted.europa.eu.

HILMA-ILMOITUSKANAVA
Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoista. HILMA on osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

KANSALLISEN KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA / KANSALLINEN HANKINTA
Hankinta, jonka ennakoitu arvo on vähintään hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon suuruinen, mutta alhaisempi kuin mahdollinen EU-kynnysarvo. Hankinta, josta julkaistaan ilmoitus HILMA-ilmoituskanavassa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, muissa erityisissä palveluissa sekä käyttöoikeussopimuksissa ilmoitus lähetetään HILMAsta julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL).

KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ / SÄHKÖINEN KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ
Sähköinen järjestelmä, jonka avulla hankintaprosessi voidaan toteuttaa sähköisesti sekä hankintayksikön puolelta että tarjoajien puolelta. EU-hankinnoissa sähköisen kilpailutusjärjestelmän tai vastaavan käyttö on ollut pakollista 18.10.2018 alkaen.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
Käyttöoikeussopimus on joko käyttöoikeusurakka tai palveluja koskeva käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeusurakalla tarkoitetaan taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta, jolla hankintayksikkö siirtää rakennusurakan toteuttamisen ja siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan rakennettavan kohteen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä. Palveluja koskevalla käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta, jolla hankintayksikkö siirtää muiden kuin käyttöoikeusurakkaa koskevien palvelujen tarjoamisen ja hallinnoimisen sekä siihen liittyvän toiminnallisen riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko yksinomaan palvelujen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä.

MUIDEN ERITYISTEN PALVELUJEN HANKINTA
Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on hankintalain liitteen E kohtien 5-15 mukaista muuta erityistä palvelua. Muita erityisiä palveluja ovat esimerkiksi tietyt hotelli- ja ravintolapalvelut, tietyt oikeudelliset palvelut, tietyt tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, tietyt postipalvelut sekä autonrenkaiden pinnoitus ja sepän palvelut.

PALVELUHANKINTA
Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on palvelua.

PIENHANKINTA
Hankinta, jonka ennakoitu arvo alittaa hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon. Hankinta, johon ei sovelleta hankintalainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan hankintayksikön omaa hankintaohjetta ja julkisten hankintojen yleisiä periaatteita.

RAKENNUSURAKKAHANKINTA
Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on rakennusurakkaa.

SIDOSYKSIKKÖ / IN HOUSE -YHTEISÖ
Yksikkö, jolta hankinta voidaan tehdä ilman kilpailutusta. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä (esimerkiksi osakeyhtiö). Edellytyksenä on lisäksi, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa yksikköön, jos yksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa yksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Yksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa. Lisäksi hankintalaissa on tarkat rajat sille, kuinka paljon yksikkö voi harjoittaa liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

SOPIMUSHALLINTAJÄRJESTELMÄ / SÄHKÖINEN SOPIMUSHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Sähköinen järjestelmä, jonka avulla hankintasopimuksia hallinnoidaan. Hankintasopimukset myös laaditaan järjestelmässä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HANKINTA
Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on hankintalain liitteen E kohtien 1-4 mukaista sosiaali- ja/tai terveyspalvelua.

SOVELTUVUUSVAATIMUKSET
Soveltuvuusvaatimukset ovat vaatimuksia, jotka liittyvät tarjoajan yleiseen kelpoisuuteen, eli niistä käytetään myös nimitystä kelpoisuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimuksia ovat esimerkiksi tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset, taloudellinen tilanne, vastuuvakuutus ja referenssit. Soveltuvuusvaatimuksia ei saa sekoittaa valinta- ja vertailuperusteisiin.

SUORAHANKINTA / SUORAHANKINTARAJA
Hankinta, joka tehdään ilman kilpailutusta. EU- ja kansallisissa hankinnoissa edellytykset suorahankinnalle ovat hankintalainsäädännössä ja edellytyksiä tulkitaan tiukasti. Pienhankinnoissa edellytykset suorahankinnalle ovat hankintayksikön omassa hankintaohjeessa. Hankintayksiköllä voi olla oma suorahankintaraja, jonka alle jäävät hankinnat voi tehdä kilpailuttamatta ilman erillisiä perusteita.

SUUNNITTELUKILPAILU
Menettely, jossa tuomaristo valitsee kilpailulla suunnitelman tai hankkeen, jonka hankintayksikkö voi hankkia. Kilpailuehdotuksia arvioidaan nimettömästi. Kilpailussa voidaan antaa palkintoja. Tyypillisesti arkkitehtuurikilpailu.

TAVARAHANKINTA
Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on tavaraa.

VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET
Valintaperuste on se, että tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Vertailuperusteet ovat niitä tekijöitä, joiden perusteella ratkaistaan se, mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailuperusteilla tarkoitetaan hintaa ja laatutekijöitä, joita voivat olla esimerkiksi asiantuntijan osaaminen, takuuaika, toimitusaika ja huollon vasteaika. Vertailuperusteet määritellään hankinnan tavoitteiden pohjalta. Valinta- ja vertailuperusteet liittyvät suoraan hankinnan kohteeseen. Valinta- ja vertailuperusteita ei saa sekoittaa soveltuvuusvaatimuksiin.

Hämeenlinnan seudun henkilö- ja joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut tarjouspyynnön koskien henkilö- ja joukkoliikenteen käyttövoimaselvitystä Hämeenlinnan seudulla. Selvityksessä tutkitaan erilaisten käyttövoimavaihtoehtojen vaikutuksia kustannusten eri osatekijöihin, joukkoliikennelinjastoon, joukkoliikenteen palvelutasoon ja kaupungin infraan.

Kyseessä on pienhankinta, jonka tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

perjantai 23. marraskuuta 2018

5000 kertaa kiitos!


Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa on nyt vierailtu jo yli 5000 kertaa (sivun näytöt yhteensä). Blogi perustettiin tammikuun lopulla 2018 eli melko tarkkaan kymmenen kuukautta sitten. Näin ollen blogissa on vierailtu keskimäärin 500 kertaa kuukaudessa.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapalvelut-yksikön toiveena on, että varsinkin paikalliset pk-yritykset löytävät blogin, koska se on yksi merkittävä tapa lisätä viestintää hankinnoista yritysten suuntaan. Kerro Hankinnat ja Hämeenlinna -blogista muillekin.

Kiitos 5000 kertaa!

Tehdään Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa! Kuva: Hämeenlinnan kaupunki / viestintä.

keskiviikko 21. marraskuuta 2018

Ohjeet tarjoajille on uudistettu


Hämeenlinnan kaupungin ohjeistus tarjoajille on osittain uudistettu sähköisen kilpailutusjärjestelmän käyttöönoton myötä. Enää ei ole erillistä Näin täytät ESPD-lomakkeen -ohjetta. Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeeseen on lisätty tietoa Tarjouspalvelu- ja Pienhankintapalvelu-portaaleista sekä tilaajavastuulain mukaisista asiakirjoista. Ohjeen viimeisellä sivulla on EU-hankintojen tarjouskilpailuihin osallistuvia tarjoajia varten tietoa ESPD-lomakkeesta ja rikosrekisteriotteista.

Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohje löytyy täältä: www.hameenlinna.fi/hankinnat/.

Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeen uudistetussa versiossa on huomioitu Tarjouspalvelu- ja Pienhankintapalvelu-portaalit. Tarjoajien on hyvä tiedostaa se, että portaaleista löytyvät monipuoliset ohjeet ja käyttövinkit, joita kannattaa myös hyödyntää. Kuvaa klikkaamalla saat sen näkymään suurempana.

Sekä tarjoajien että Hämeenlinnan kaupungin etu on, että tarjouksia ei jouduttaisi sulkemaan pois tarjouskilpailuista, vaan että kaikki tarjoukset pääsisivät mukaan tarjousten vertailuun. On kuitenkin tilanteita, joissa hankintayksiköllä (esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungilla) on velvollisuus sulkea tarjous pois tarjouskilpailusta. Erityisesti tällaisten tilanteiden välttämiseksi kaupunki on laatinut ohjeistuksen tarjoajille.

perjantai 16. marraskuuta 2018

Miten jätän tarjouksen Tarjouspalvelu-portaalissa?


Hämeenlinnan kaupungin tarjouskilpailuissa käytetään viimeistään 1.1.2019 alkaen sähköistä kilpailutusjärjestelmää. EU- ja kansallisten hankintojen tarjouskilpailut julkaistaan HILMA-ilmoituskanavan lisäksi Tarjouspalvelu-portaalissa, josta löytyvät hankinta-asiakirjat.

Tarjouspalvelu-portaali on osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna. Seuraavassa on ns. rautalankaohje tarjouksen tekemisestä portaalissa:
 1. Tarjoaja rekisteröityy portaaliin, minkä jälkeen tarjoaja pääsee kirjautumaan sisälle portaaliin
 2. Tarjoaja valitsee tarjouspyynnön, johon aikoo jättää tarjouksen
 3. Tarjouspyynnön tiivistelmä -välilehdellä tarjoaja näkee tiivistelmän tarjouspyynnöstä
 4. Koko tarjouspyyntö ja liitteet -välilehdellä tarjoaja näkee koko tarjouspyynnön ja kaikki tarjouspyynnön liitteet (tarjoajan vastuulla on lukea kaikki asiakirjat huolellisesti läpi)
 5. Kysymykset ja vastaukset -välilehdeltä tarjoajat näkevät tarjouskilpailusta esitetyt kysymykset vastauksineen siltä osin kuin hankintayksikkö on niihin vastannut (tarjoajan vastuulla on lukea kaikki kysymykset ja vastaukset huolellisesti läpi)
 6. Tarjoaja täyttää Soveltuvuusvaatimukset-välilehden ja lataa mahdollisesti vaaditut asiakirjat (EU-hankinnoissa Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -välilehti)
 7. Tarjoaja täyttää Hankinnan kohteen tietojen syöttö -välilehden ja lataa mahdollisesti vaaditut asiakirjat
 8. Tarjoaja lähettää tarjouksen Tarjouksen lähetys -välilehdeltä (lähetetty tarjous sitoo tarjoajaa tarjousten avaamisen jälkeen) 

Tarjouspalvelu-portaaliin tarvitsee rekisteröityä vain kerran. Samalla käyttäjätunnuksella pystyy jättämään tarjouksia sekä Hämeenlinnan kaupungille että muille hankintayksiköille. Kuvakaappaus julkaistu Cloudia Oy:n luvalla.

HUOM! Muista lähettää tarjous ennen tarjousten jättämisen määräajan umpeutumista. Jos et ole täyttänyt kaikkia pakollisia tietoja, et pääse lähettämään tarjousta. Huolehdi, että saat portaalista kuittauksen tarjouksen lähettämisestä.

Tarjousta voi korjata niin kauan kuin tarjousaikaa on jäljellä! Jos et ole lähettänyt tarjousta, on se yhtä kuin myöhästynyt tarjous. Huomioi tarjousta laatiessasi Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä ilmoitetut tiedot.

Tarjouspyyntö kiinteistönvälityspalveluista


Tarjouspyyntö kiinteistönvälityspalveluista on julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna. Kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Hämeenlinnan kaupunki pyrkii luopumaan sellaisista kiinteistöistä, jotka eivät olennaisesti kuulu uuden palvelurakenteen pohjalta kaupungin ydinpalveluihin. Hankinnan tavoitteena on löytää asiantunteva ja osaava kiinteistönvälityspalveluiden tuottaja, jonka avulla kaupunki saavuttaa pyrkimyksensä siten, että kiinteistöistä saadaan kaupungin näkökulmasta riittävä kauppahinta.

maanantai 12. marraskuuta 2018

Hämeenlinnan kaupunki ottanut käyttöön sähköisen kilpailutusjärjestelmän


Hämeenlinnan kaupunki on ottanut käyttöön sähköisen kilpailutusjärjestelmän, jolla kaupungin tarjouskilpailut toteutetaan viimeistään 1.1.2019 alkaen. Järjestelmätoimittaja on Cloudia Oy. Kilpailutusjärjestelmän avulla mm. yhtenäistetään kaupungin kilpailutusprosessia ja hankinta-asiakirjoja sekä helpotetaan tarjouksen tekemistä kaupungille.

EU- ja kansallisten hankintojen tarjouskilpailut tulevat löytymään Tarjouspalvelu-portaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna.

Tarjouspalvelu-portaalissa on julkaistu jo yksi kaupungin tarjouspyyntö. Ohjeet ja käyttövinkit -kohdasta avautuu tarjoajille paljon hyödyllistä tietoa portaalin käytöstä. Kuvakaappaus julkaistu Cloudia Oy:n luvalla.

Pienhankintojen tarjouskilpailut tulevat löytymään Pienhankintapalvelu-portaalista osoitteesta https://pienhankintapalvelu.fi/hameenlinna.

Pienhankintapalvelu-portaalissa ovat ne tarjouskilpailut, joihin ei sovelleta hankintalainsäädäntöä. Ohjeet ja käyttövinkit -kohdasta avautuu tarjoajille paljon hyödyllistä tietoa portaalin käytöstä; Lue pikaohjeet -kohdasta löytyy ytimekäs ohje portaalin käytöstä. Kuvakaappaus julkaistu Cloudia Oy:n luvalla.

Jos yrityksellä on jo käyttäjätunnus Tarjouspalvelu- tai Pienhankintapalvelu-portaaliin, niin sama tunnus käy tarjousten tekemiseen sekä Hämeenlinnan kaupungille että muille hankintayksiköille. Jos yrityksellä ei ole vielä käyttäjätunnusta kumpaankaan portaaliin, niin yrityksen pitää ensin rekisteröityä palveluun (rekisteröityminen on veloituksetonta).

Tarjouspyyntö Toivu Työssä Liikkuen -hyvinvointivalmennuksesta


Tarjouspyyntö Toivu Työssä Liikkuen -hyvinvointivalmennuksesta on julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna. Kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Hankinnan tavoitteena on löytää osaava ja ammattitaitoinen sopimuskumppani, jonka avulla hyvinvointivalmennuksen tavoitteeseen päästään ja joka tekee tiivistä ja aktiivista yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöpalveluiden kanssa. Toivu Työssä Liikkuen -hyvinvointivalmennuksen tavoitteena on Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen sekä sairauspoissaolojen vähentäminen, sairauksien ennaltaehkäiseminen ja työurien pidentäminen.

Kaasut – Kaupunki mukana KL-Kuntahankintojen yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: kaasut 2018–2021.

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-022911.


tiistai 9. lokakuuta 2018

Parempia paikallisia – Yrittäjät ja viranhaltijat kohtaavat Hämeenlinnassa 28.11.


Älä missaa tätä! Nyt sinulla on loistava tilaisuus kohdata Hämeenlinnan viranhaltijoita ja kuulla kaupungin hankinnoista.

Hämeenlinnan kaupunki ja Seesam Hankintapalvelut järjestävät yhteistyössä Parempia paikallisia -tapahtuman 28.11.2018 klo 17.30 alkaen Seminaarin koululla. Tapahtumassa kohtaavat yrittäjät ja kaupungin viranhaltijat. Tapahtumasta on kerrottu tarkemmin oheisessa mainoksessa, jonka saa näkymään suurempana klikkaamalla mainosta.

Ilmoittautumiset tapahtumaan 19.11.2018 mennessä tämän linkin kautta.


maanantai 8. lokakuuta 2018

Tarjouspyyntö tilintarkastuspalveluista


Tarjouspyyntö Hämeenlinnan kaupungin tilintarkastuspalveluista on julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat ja linkki hankintailmoitukseen ovat kaupungin verkkosivuilla täällä.

Hankinnan kohteena ovat tilintarkastuspalvelut Hämeenlinnan kaupungille ja sen konserniin kuuluville tytäryhteisöille, kunkin yhteisön ominaispiirteet huomioiden. Sopimuskausi käsittää tilivuodet 2019–2022 ja optiona tilivuodet 2023–2024. Tilaaja päättää erikseen kirjallisesti optiokauden käytöstä tai käyttämättä jättämisestä. Tilaajalla on oikeus tarkistaa sopimusta sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa siltä osin kuin se vaikuttaa tilattavien palvelujen määrään. Kuvassa Hämeenlinnan kaupungintalo. Kuva: Aapo Korte.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on lähetettävä 29.10.2018 klo 9.00 mennessä sähköpostilla osoitteisiin hankinnat(at)hameenlinna.fi JA paivi.salmen(at)hameenlinna.fi. Kysymysviestin aiheeksi tai otsikoksi on laitettava Tilintarkastuspalveluita koskevat kysymykset.

Tarjous liitteineen tulee jättää 16.11.2018 klo 9.00 mennessä sähköpostilla osoitteisiin hankinnat(at)hameenlinna.fi JA paivi.salmen(at)hameenlinna.fi. Tarjousviestin aiheeksi tai otsikoksi on laitettava Tilintarkastuspalveluiden tarjous.

sunnuntai 7. lokakuuta 2018

Kalusteet – Kaupunki mukana KuntaPron yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki sekä Hämeenlinnan seudulta myös Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Kanta Logistiikka Oy ovat mukana KuntaPro Oy:n Hankintapalvelujen seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: kalusteet. Kilpailutuksessa on neljä osakokonaisuutta:
 1. Toimisto- ja julkitilakalusteet
 2. Oppilas- ja koulukalusteet
 3. Varhaiskasvatuksen kalusteet
 4. Hoivakoti- ja seniorikalusteet 

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-020324.


maanantai 1. lokakuuta 2018

Hae meille julkisten hankintojen näköalapaikalle – Vielä ehtii hakea!


Jos olet työotteeltasi aktiivinen, ennakkoluuloton ja innokas, niin hae meille hankintasihteeriksi. Hankintasihteeri toimii Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikön tukena kaupungin hankintaorganisaation rakentamis- ja kehittämistehtävissä. Kyseessä on sijaisuus. Kaupungin Hankintapalvelut-yksikön, joka on osa kaupungin talouspalveluita, toiminta alkoi tammikuussa 2018.

Hankintasihteerinä pääsee perehtymään ja syventymään julkisten hankintojen mielenkiintoiseen maailmaan, ja näkemään kunnan toimintaa monesta eri näkökulmasta. Hae meille – julkisten hankintojen näköalapaikalle! Työpaikkailmoitus on Seuturekryn verkkosivuilla täällä. Haku päättyy perjantaina 5.10. klo 15.

Onko julkinen hankinta tylsää? Ei ole, vaan se on yksi mielenkiintoisimmista töistä ja siinä oppii koko ajan uutta. Ja vaikka julkisia hankintoja säännellään paljon, ei arkipäivän huumoria tarvitse unohtaa. Kuva: Aapo Korte.

E-kirjat, e-äänikirjat sekä aineistojen hankinta- ja lainauspalvelu yleisille kirjastoille – Kaupunki mukana KL-Kuntahankintojen yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: e-kirjat, e-äänikirjat sekä aineistojen hankinta- ja lainauspalvelu yleisille kirjastoille.

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-019798.


Muista Hämeenlinnan kaupungin ohjeet tarjoajille!


Sekä tarjoajien että Hämeenlinnan kaupungin etu on, että tarjouksia ei jouduttaisi sulkemaan pois tarjouskilpailuista, vaan että kaikki tarjoukset pääsisivät mukaan tarjousten vertailuun. On kuitenkin tilanteita, joissa hankintayksiköllä (esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungilla) on velvollisuus sulkea tarjous pois tarjouskilpailusta. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi kaupunki on laatinut tarjoajille ns. rautalankaohjeet.

Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille -ohjeessa on käytännöllisiä ohjeita tarjoajille. Ohje on neljän sivun mittainen, joten sen lukemiseen ei kulu liikaa aikaa.

Kaupungin verkkosivuilla (www.hameenlinna.fi/hankinnat/) on yleisohje tarjouksen tekemisestä kaupungille (Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille) ja EU-hankintoja koskeva ohje yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskien (Näin täytät ESPD-lomakkeen). Ohjeet pohjautuvat yli kymmenen vuoden kokemukseen julkisista hankinnoista, joten niihin kannattaa syventyä ennen kuin jättää tarjouksen!

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miksi tarjouksia saatetaan joutua sulkemaan pois tarjouskilpailuista:
 • Tarjoaja ei ole ilmoittanut hintatietoa vaaditussa muodossa.
 • Tarjoajan tarjous on saapunut perille vasta tarjousten jättämisen määräajan jälkeen. Tarjoajien on hyvä tiedostaa se, että tarjouksen saapuminen perille ajoissa on lähtökohtaisesti tarjoajan vastuulla (riippumatta siitä, millä tavalla tarjous on tullut jättää).
 • Tarjoajan kohdalla tarjouspyynnössä ollut yksiselitteinen soveltuvuusvaatimus ei täyty, tyypillisesti esimerkiksi vastuuvakuutuksen korvaussummaa tai luottoluokitusta koskeva vähimmäisvaatimus. Jos tarjouspyynnössä edellytetään vaikkapa vähintään 500 000 euron toiminnan vastuuvakuutusta, on tarjoajan syytä heti tarjouspyynnön saatuaan selvittää oman vastuuvakuutuksensa tilanne ja tarvittaessa korottaa vastuuvakuutuksensa korvaussummaa (tätäkään asiaa ei voi siis jättää viime tinkaan).
 • Tarjoajan tarjouksessa on ehto, joka on tarjouspyynnön vastainen. Tyypillisesti tällainen on esimerkiksi ehto oikeudesta korottaa hintoja yksipuolisesti. 

Tarjoajien kannalta kaikkein keskeisimmän ohjeen voi tiivistää kymmeneen sanaan: Vastaa niin kuin kysytään ja vastaa vain siihen, mitä kysytään!

Näin täytät ESPD-lomakkeen -ohjeessa kerrotaan, mikä on ESPD-lomake ja kuinka se täytetään. Ohje on vain kahden sivun mittainen.

perjantai 28. syyskuuta 2018

Henkilökuljetuksia koskevat hankintasopimukset on tehty


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti keväällä 2018 seuraavat henkilökuljetukset: kanta-Hämeenlinna, Hauho-Hämeenlinna, Janakkala-Hämeenlinna, Kalvola sekä Kalvolan palvelulinja. Hankinta sisältää pääasiassa opetuspalveluiden kuljetuksia, mutta myös muiden hallintokuntien kuljetuksia. Hämeenlinnan kaupunki toimii myös joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena (palvelulinja Kyläpussin liikenne on avointa joukkoliikennettä).

Tarjouskilpailun kohde kahdeksan (H6) koski Hauhon ja kanta-Hämeenlinnan välisiä kuljetuksia. Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki.

Kilpailutuksen perusteella on nyt tehty hankintasopimukset ja niitä koskeva jälki-ilmoitus. Kohdekohtaiset sopimuskaudet on kerrottu jälki-ilmoituksessa. Sopimuskumppanit ovat seuraavat:
 • Vekka Liikenne Oy
  • Hä1: Liikennöinti alueilta Turenki, Harviala, Tarvasmäki, Käikälä ja Katuma Hämeenlinnan keskustaan ja lähialueille
  • Hä2: Liikennöinti alueelta Tervakoski, Tarinmaa, Virala, Miemala ja Hattelmalankylä Hämeenlinnan keskustaan ja lähialueille
  • Hä5: Liikennöinti alueelta Hätilä, Ruununmylly, Kankainen ja Hangasmäki Hämeenlinnan keskustaan ja lähialueille
  • Hä6: Liikennöinti Turengin ja Harvialan alueilta Hämeenlinnan keskustaan ja lähialueille sekä liikennöinti Turengin ja Tervakosken alueilla
 • Tarjousyhteenliittymä Taksi Rami Paunu, Taksipalvelu J. Köngäs Oy sekä Masan Inva- ja paaritaksi
  • Hä3: Liikennöinti alueelta Vuorentaka, Hirsimäki, Loimalahti, Nummi, Kankaantausta ja Visamäki Hämeenlinnan keskustaan ja lähialueille
 • Taksipalvelu Riikonen
  • Hä4: Liikennöinti alueelta Ojoinen, Kettumäki, Lintumäki, Puistonmäki, Tiiriö ja Hakalanniemi Hämeenlinnan keskustaan ja lähialueille
 • Tilausliikenne Ali-Vehmas Avoin yhtiö
  • K1, K2 ja K3: Liikennöinti Kalvolan alueella sekä Kalvolasta Hämeenlinnan keskustaan ja lähialueille
 • Tuuri Jaakko Juhani
  • H6: Hauhon ja kanta-Hämeenlinnan väliset kuljetukset

tiistai 25. syyskuuta 2018

Kutsu markkinavuoropuheluun: Vainajien siirtokuljetukset Hämeenlinnan alueella kotihoidosta, vanhainkodeista tai palvelutaloista kylmäsäilytystiloihin


Tämä on ilmoitus markkinavuoropuhelusta, joka on osa vainajien siirtokuljetusten hankinnan valmistelua. Hankinta koskee vainajien siirtoa kylmäsäilytystiloihin kuoleman toteamista varten.

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on saada hankinnan valmisteluun tarvittavaa tietoa alan toimijoilta. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita alan toimijoita ilmoittautumaan hankinnan valmisteluvaiheessa toteutettavaan markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelu toteutetaan keskustelutilaisuutena, joka järjestetään Hämeenlinnan kaupungintalolla (Raatihuoneenkatu 9, 13100 Hämeenlinna, 6. kerros, hallituksen kokoushuone) 26.10.2018 klo 9-11.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei edellytä tarjouskilpailuun osallistumista, vaan vuoropuhelun avulla Hämeenlinnan kaupunki haluaa kuunnella alan toimijoiden näkemyksiä hankintaan liittyen ennen tarjouspyynnön julkaisua. Hankintaan osallistuminen ei edellytä osallistumista markkinavuoropuheluun eikä markkinavuoropuheluun osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneilla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumisestaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 22.10.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen leena.parvela(at)hameenlinna.fi.

Tilaisuudessa haluamme kuulla palveluntuottajien näkemyksistä ja käydä keskustelua erityisesti seuraavista aiheista:
 1. Vainajien siirtokuljetuksiin liittyvät laadulliset vaatimukset mm. kuljetuskalustoon liittyen
 2. Palvelun sisältö
 3. Hinnoittelu
 4. Aluejako

perjantai 21. syyskuuta 2018

Hae meille julkisten hankintojen näköalapaikalle!


Jos olet työotteeltasi aktiivinen, ennakkoluuloton ja innokas, niin hae meille hankintasihteeriksi. Hankintasihteeri toimii Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikön tukena kaupungin hankintaorganisaation rakentamis- ja kehittämistehtävissä. Kyseessä on sijaisuus. Kaupungin Hankintapalvelut-yksikön, joka on osa kaupungin talouspalveluita, toiminta alkoi tammikuussa 2018.

Hankintasihteerinä pääsee perehtymään ja syventymään julkisten hankintojen mielenkiintoiseen maailmaan, ja näkemään kunnan toimintaa monesta eri näkökulmasta. Hae meille – julkisten hankintojen näköalapaikalle! Työpaikkailmoitus on Seuturekryn verkkosivuilla täällä.
 
Hankintasihteeri osallistuu muun muassa hankintojen viestintään. Yksi osa Hämeenlinnan hankintojen viestintää on tämä blogi.

torstai 20. syyskuuta 2018

Tarjouspyyntö Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalveluista


Tarjouspyyntö Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalveluista on julkaistu. Tarjouspyyntöasiakirjat ja linkki käyttöoikeussopimusta koskevaan ilmoitukseen ovat kaupungin verkkosivuilla täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Tarjoajille järjestetään Raatihuoneen keittiö- ja muiden tilojen esittelykierros 1.10.2018 klo 9.00 alkaen (esittelykierros alkaa Raatihuoneen aulasta). Esittelykierrokselle saa osallistua korkeintaan kaksi henkilöä / tarjoaja. Esittelykierrokselle on ilmoittauduttava lähettämällä tarjoajayhteisön nimi ja Y-tunnus 28.9.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi. Ilmoittautumisviestin aiheeksi tai otsikoksi on laitettava Raatihuoneen ravintolapalvelut.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on lähetettävä 8.10.2018 klo 9.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi. Kysymysviestin aiheeksi tai otsikoksi on laitettava Raatihuoneen ravintolapalvelut.

Tarjous liitteineen tulee jättää 26.10.2018 klo 9.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi. Tarjousviestin aiheeksi tai otsikoksi on laitettava Raatihuoneen ravintolapalvelut. HUOM! Tarjousten jättämisen määräaika on tarvittaessa tarkistettava käyttöoikeussopimusta koskevasta ilmoituksesta.

Hämeenlinnan Raatihuone on kaupungin juhla- ja kokoustila. Kaupungin oman käytön lisäksi tiloja vuokrataan osittain yhteisöjen käyttöön. Kokoustiloissa on nykyaikainen, täydellinen kokoustekniikka. Raatihuone varataan pääsääntöisesti kaupungin sisäisiin kokouksiin, koulutuksiin ja suhdetoiminnan tilaisuuksiin sekä harkinnanvaraisiin erityisestä syystä talossa pidettäviin yhteistyökumppaneiden arvokkaisiin juhlatilaisuuksiin.

perjantai 14. syyskuuta 2018

Hankinnat ja kilpailutus aiheena tuoreessa Kuntalehdessä – Myös Hämeenlinna esillä


Uusimman Kuntalehden (9/2018) aiheena ovat mm. hankinnat ja kilpailutus. Aiheeseen liittyen on myös haastateltu Hämeenlinnan hankintapäällikkö Aapo Kortetta. Hän korostaa vuoropuhelun tärkeyttä erityisesti monimutkaisissa hankinnoissa sekä sitä, että hankintoja ei tehdä hankintalainsäädännön takia, vaan hankintayksikön kilpailutuksesta saamien hyötyjen takia.

Esimerkki vuoropuheluprosessista sekä sitä edeltävästä tietopyyntö ja infotilaisuus -vaiheesta.

Tilintarkastuspalvelut tulossa kilpailutukseen


Tämän syksyn aikana tullaan kilpailuttamaan Hämeenlinnan kaupungin ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut. Kilpailutus tulee koskemaan vuoden 2019 ja sitä seuraavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta.

Voimassa oleva hankintasopimus tilintarkastuspalveluista BDO Audiator Oy:n kanssa jatkuu, kunnes vuoden 2018 tilintarkastus on suoritettu loppuun ja tilinpäätös hyväksytty. Kuvassa Hämeenlinnan kaupungintalo. Kuva: Aapo Korte.

Hämeenlinnan kaupungin tarkastuslautakunta on käsitellyt kilpailutusta kokouksissaan 5.6. ja 23.8. Kokouksen 5.6. pöytäkirjassa on todettu mm. seuraavaa: ”Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.”

perjantai 7. syyskuuta 2018

Vuokrattavat työvaatteet, vuokrattavat potilasvaatteet ja -tekstiilit sekä niiden pesulapalvelut – Kaupunki mukana KuntaPron yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki sekä Hämeenlinnan seudulta myös Hattulan kunta, Kanta Logistiikka Oy ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö ovat mukana KuntaPro Oy:n Hankintapalvelujen seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: vuokrattavat työvaatteet, vuokrattavat potilasvaatteet ja -tekstiilit sekä niiden pesulapalvelut. Kilpailutuksessa on kaksi osakokonaisuutta:
 1. Vuokrattavat työvaatteet
 2. Vuokrattavat potilasvaatteet ja -tekstiilit 

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-018494.


maanantai 3. syyskuuta 2018

Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalvelujen tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Kaupunki suunnittelee Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalvelujen kilpailuttamista. Alustava aikataulu on se, että uusi toimija tuottaisi ravintolapalvelut Raatihuoneella vuoden 2019 alusta alkaen. Hämeenlinnan kaupunki etsii hämäläistä ruokakulttuuria kunnioittavaa ravintolapalvelun ammattilaista, joka palvelee kokonaisvaltaisesti kaupungin vieraita ollen samalla oikeutettu pyörittämään Raatihuoneen tiloissa omaa tilausravintolaa.

Hämeenlinnan Raatihuone on kaupungin juhla- ja kokoustila. Kaupungin oman käytön lisäksi tiloja vuokrataan osittain yhteisöjen käyttöön. Kokoustiloissa on nykyaikainen, täydellinen kokoustekniikka. Raatihuone varataan pääsääntöisesti kaupungin sisäisiin kokouksiin, koulutuksiin ja suhdetoiminnan tilaisuuksiin sekä harkinnanvaraisiin erityisestä syystä talossa pidettäviin yhteistyökumppaneiden arvokkaisiin juhlatilaisuuksiin.

Tarjouskilpailun valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että ensimmäiset tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset on laadittu. Hankinnasta kiinnostunut toimija voi pyytää luonnokset lähettämällä sähköpostiviestin otsikolla ”Raatihuoneen ravintolapalvelujen asiakirjaluonnokset” osoitteeseen aapo.korte(at)hameenlinna.fi.

tiistai 28. elokuuta 2018

Mikä on ennakkoilmoitus, entä kausi-ilmoitus?


Ennakkoilmoitus on ilmoitus, jolla hankintayksikkö (esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki) voi EU-hankinnassa lyhentää tarjousaikaa. Ennakkoilmoitus julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa, josta se menee julkaistavaksi Euroopan unionin viralliseen lehteen (EUVL). HILMAsta ja EUVL:stä voi lukea tarkemmin täältä.

Ennakkoilmoitus kertoo nimensä mukaisesti hankinnasta kiinnostuneille toimijoille siitä, että hankintayksikkö tulee kilpailuttamaan ennakkoilmoituksen mukaisen hankinnan lähitulevaisuudessa (käytännössä vuoden sisällä). Tällä tavalla toimija pystyy halutessaan jo valmistautumaan tulevaan tarjouskilpailuun; aktiivinen toimija on lisäksi viipymättä yhteydessä hankintayksikköön ja tiedustelee mahdollisuutta osallistua vuoropuheluun. Vuoropuhelusta voi lukea tarkemmin täältä.

Ennakkoilmoitus tulee hankintalain mukaan toimittaa julkaistavaksi vähintään 35 päivää ennen hankintailmoituksen lähettämistä ja enintään 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä. Erityisalojen hankintalaissa (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) ennakkoilmoitusta vastaava ilmoitus on kausi-ilmoitus.

Esimerkiksi avoimessa menettelyssä 30-35 päivän tarjousaika voidaan lyhentää ennakkoilmoituksella 15 päivään.

sunnuntai 26. elokuuta 2018

Riihimäen seudun liikennöintiä koskeva täydentävä tarjouskilpailu


Täydentävä tarjouskilpailu koskee maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ohjauksessa olevan liikennöinnin täydentävää hankintaa Riihimäen seudun osalta. Kuljetuspalvelukeskus hoitaa asiakaspalvelua, välittää ja yhdistelee eri maksajatahojen matkoja keskenään ja jakaa kuljetuskustannukset eri osapuolille maksettaviksi.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta täältä.

Hankinnan osapuolia ovat Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hattulan kunta, Lopen kunta, Hausjärven kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

sunnuntai 5. elokuuta 2018

Parempia paikallisia – Yrittäjät ja viranhaltijat kohtaavat Hämeenlinnassa 28.11.


Hämeenlinnan kaupunki ja Seesam Hankintapalvelut järjestävät yhteistyössä Parempia paikallisia -tapahtuman 28.11.2018 klo 17.30 alkaen Seminaarin koululla. Tapahtumassa kohtaavat yrittäjät ja kaupungin viranhaltijat. Tapahtumasta on kerrottu tarkemmin oheisessa mainoksessa, jonka saa näkymään suurempana klikkaamalla mainosta.

Ilmoittautumiset tapahtumaan 19.11.2018 mennessä tämän linkin kautta.


torstai 12. heinäkuuta 2018

Muista kommentoida Hämeenlinnan kaupungin hankinta- ja sopimusohjeluonnosta!


Hankinta- ja sopimusohjeluonnoksen liitteenä 1 on lyhyt kuvaus hankinta- ja sopimusprosessista. Erittäin keskeinen osa prosessia on valmistelu ja vuoropuhelu, johon liittyvistä tietopyynnöistä ja vuoropuheluista on kerrottu täällä. Yksi osa prosessia on tarjouskilpailu, johon kuuluvasta tarjousten arvioinnista on kerrottu täällä.

Hämeenlinnan kaupungille on valmisteilla oma hankinta- ja sopimusohje, jonka luonnosversio on nyt kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Kommentteja pyydetään 10.8.2018 mennessä luonnoksen ensimmäisellä sivulla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hankinta- ja sopimusohjeluonnoksen liitteessä 2 on esimerkkejä hankinnan ennakoidun arvon laskemisesta. Klikkaamalla kuvaa (yllä olevaa luonnoksen liitteen tekstiä) sen saa näkymään suurempana.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan kaupungin hallintosäännössä sekä mahdollisesti muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjeluonnoksen liitteessä 3 on ohjeeseen liittyviä keskeisiä määritelmiä. Klikkaamalla kuvaa (yllä olevaa luonnoksen liitteen tekstiä) sen saa näkymään suurempana.

Hankinta- ja sopimusohjeen hyväksyy kaupunginhallitus. Ohje ei ota suoraan kantaa hankintatoimen periaatteisiin ja strategisiin linjauksiin, joista tullaan todennäköisesti laatimaan erillinen asiakirja vielä tämän vuoden aikana.

Hankinta- ja sopimusohjeluonnoksen liitteessä 4 on kerrottu tilaajavastuulain mukaisista vaatimuksista. Vaatimuksiin liittyvistä asiakirjoista ja siitä, mistä niitä saa, on kerrottu tarkemmin täälläKlikkaamalla kuvaa (yllä olevaa luonnoksen liitteen tekstiä) sen saa näkymään suurempana.

Tarjouspyyntö Wetterin opasteista


Hämeenlinnan pääkirjasto Lukiokadulla sulkeutuu peruskorjauksen vuoksi 1.9. ja kirjasto siirtyy noin kaksi vuotta kestävän peruskorjauksen ajaksi Wetterille (Wetterhoffinkatu 2). Väistötiloihin Wetterille tarvitaan kirjastoa varten kyltti- ja teippiopasteita.

Kuva: Aapo Korte

Tarvittavat opasteet ja niiden asennus kilpailutetaan pienhankintana. Tarjouskilpailussa on optiona opasteiden suunnittelu- ja taittotyö. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat kaupungin verkkosivuilla täällä.

maanantai 9. heinäkuuta 2018

Hämeenlinnan Kaurialan koulun purku-urakka kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia Kaurialan koulun purku-urakasta, joka käsittää tontilla 109-8-67-3244 (Torikatu 33, 13130 Hämeenlinna) olevien vanhojen koulurakennusten (kolme kappaletta) purkamisen. Purkutyö käsittää asemapiirrokseen merkityn rivitalotyyppisen toimisto-/päiväkotirakennuksen purkamisen perustuksineen (499 k-m2), varsinaisen koulun päärakennuksen (1-3 krs) purkamisen kellareineen ja perustuksineen (4647 k-m2) sekä käsityörakennuksen (1-2 krs) purkamisen kellareineen ja perustuksineen (2538 k-m2). Samoin tontilta poistetaan kaikki asfalttipinnoitteet, pyörätelineet, laitteet ja tontin aidat. Purkutyön jälkeen tontti tulee siistiä ja tasoittaa soramaalla ympäristön tasoon.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Purku-urakoitsija on työturvallisuuslainsäädännön mukainen päätoteuttaja. Päätoteuttajan velvollisuutena on lisäksi ilmoittaa kuukausittain tiedot kaikista yhteisellä purkutyömaalla työskentelevistä henkilöistä Verohallinnolle. Kaikki kaatopaikkamaksut sisältyvät urakkaan.

Kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

torstai 5. heinäkuuta 2018

Tietopyyntö Engelinrannan pilaantuneen maaperän in situ -kunnostuksesta


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee Engelinrannassa sijaitsevien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusta orgaanisten haitta-aineiden osalta in situ -menetelmin.

Hankintayksikkö järjestää vuoropuhelutilaisuuden 21.8.2018 kello 13-15. In situ -kunnostuksesta kiinnostuneiden markkinatoimijoiden tulee ilmoittautua 13.8.2018 klo 12 mennessä liitteenä 3 olevalla lomakkeella. Tietopyynnön liitteet ovat kaupungin verkkosivuilla täällä. Ilmoittautumislomakkeessa on ohje täytetyn lomakkeen toimittamisesta hankintayksikölle. Osallistujien määrä rajataan enintään kahteen henkilöön / yritys.

Vuoropuhelutilaisuudessa on tarkoitus selvittää markkinoilla olevien yritysten tarjontaa, hinnoittelumalleja, resursseja sekä parasta toimintatapaa mahdollisessa kilpailutuksessa.

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun. Hämeenlinnan kaupungin tässä ilmoitetut tiedot hankinnasta tai hankintamenettelystä eivät ole hankintayksikköä sitovia mahdollisessa hankintamenettelyssä. Tietopyyntö on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

Vuoropuheluun osallistuvalta toimijalta edellytetään kykyä toimittaa kohteeseen soveltuva kustannustehokas ja teknisesti toteuttamiskelpoinen in situ -kunnostusmenetelmä orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksien pienentämiseen maaperässä kaupungin suunnittelemassa aikataulussa. Menetelmän teho orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksien vähentämisessä on voitava osoittaa aiemmilla referensseillä ja tutkimustuloksilla. Menetelmällä on voitava vähentää orgaanisista haitta-aineista aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä kohdealueella, eikä menetelmä saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle tai alueen nykyisille toiminnoille.

perjantai 29. kesäkuuta 2018

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita koskeva tarjouspyyntö on julkaistu


Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut kilpailutetaan useamman kunnan ja kuntayhtymän yhteishankintana. Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin:
 1. Tuettu asuminen
 2. Palveluasuminen
 3. Tehostettu palveluasuminen 

Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa (linkki portaaliin on hankintailmoituksessa).

tiistai 26. kesäkuuta 2018

Muuttopalvelujen sopimuskumppanit valittu


Hämeenlinnan kaupunki kilpailutti keväällä kaupungin tarvitsemat muuttopalvelut. Kilpailutus koski Hämeenlinnan pääkirjaston muuttoa ja muita muuttopalveluita, joihin liittyvät lisäpalveluina (optioina) kalusteiden kierrätys- ja huoltopalvelut, varastointipalvelu, taideteosten ja muiden arvotavaroiden muuttopalvelu sekä terveydenhuollon laitteiden muuttopalvelu.

Hämeenlinnan pääkirjaston muutto liittyy noin kaksi vuotta kestävään pääkirjaston peruskorjaukseen, jonka takia Lukiokadulla sijaitseva pääkirjasto sulkeutuu 1.9.2018. Peruskorjauksesta ja muutosta väistötiloihin on kerrottu tarkemmin täällä. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeenlinnan pääkirjaston tänä vuonna suoritettavan muuton sopimuskumppaniksi valittiin Hämeen Laatumuutot Oy.

Muiden muuttopalvelujen sopimuskumppaneiksi valittiin Hakonen Solutions Oy, Häme 10 Oy, Hämeen Laatumuutot Oy, Muuttohaukat Oy ja Niemi Palvelut Oy (palveluntuottajat on lueteltu aakkosjärjestyksessä, ei paremmuusjärjestyksessä). Sopimuskausi on 1.6.2018–31.5.2022.

maanantai 25. kesäkuuta 2018

Lastensuojelun laitoshoitoa, ammatillista perhekotihoitoa ja kotiin annettavaa perhekuntoutusta koskeva tarjouspyyntö on julkaistu


Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Lastensuojelun laitoshoito, ammatillinen perhekotihoito ja kotiin annettava perhekuntoutus kilpailutetaan maakunnallisena yhteishankintana. Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin:
 1. Ammatillinen perhekotihoito
 2. Ympärivuorokautinen laitoshoito
 3. Erityisyksiköitten tuottama ympärivuorokautinen laitoshoito
 4. Ympärivuorokautinen laitoshoito koulukodissa
 5. Ympärivuorokautinen vastaanottolaitoshoito – kriisisijoitus ja -arviointi
 6. Ympärivuorokautinen laitosmuotoinen perhekuntoutus
 7. Eho-yksiköt, erityisen huolenpidon yksiköt
 8. Ensikotikuntoutusjakso
 9. Kotiin annettava perhekuntoutus 

Muissa osakokonaisuuksissa kuin osakokonaisuudessa 5 tarjousten vertailu tehdään seutukunnittain (Forssan seutu, Hämeenlinnan seutu ja Riihimäen seutu). Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa (linkki portaaliin on hankintailmoituksessa).

torstai 14. kesäkuuta 2018

Tietopyyntö Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalveluista


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Kaupunki suunnittelee Hämeenlinnan Raatihuoneen ravintolapalvelujen kilpailuttamista. Alustava aikataulu on se, että uusi toimija tuottaisi ravintolapalvelut Raatihuoneella vuoden 2019 alusta alkaen. Hämeenlinnan kaupunki etsii hämäläistä ruokakulttuuria kunnioittavaa ravintolapalvelun ammattilaista, joka palvelee kokonaisvaltaisesti kaupungin vieraita ollen samalla oikeutettu pyörittämään Raatihuoneen tiloissa omaa tilausravintolaa.

Hämeenlinnan Raatihuone on kaupungin juhla- ja kokoustila. Kaupungin oman käytön lisäksi tiloja vuokrataan osittain yhteisöjen käyttöön. Kokoustiloissa on nykyaikainen, täydellinen kokoustekniikka. Raatihuone varataan pääsääntöisesti kaupungin sisäisiin kokouksiin, koulutuksiin ja suhdetoiminnan tilaisuuksiin sekä harkinnanvaraisiin erityisestä syystä talossa pidettäviin yhteistyökumppaneiden arvokkaisiin juhlatilaisuuksiin.

Hankintaan liittyen järjestetään hankinnasta kiinnostuneille toimijoille yhteinen infotilaisuus Raatihuoneen (Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna) valtuustosalissa 8.8.2018 klo 13.00. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 3.8.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen konsernipalvelut(at)hameenlinna.fi. Korkeintaan kaksi henkilöä / toimija.

Jos toimija ei pääse paikalle infotilaisuuteen, mutta on kiinnostunut hankinnasta, voi kiinnostuksen ilmoittaa lähettämällä yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen hankinnat(at)hameenlinna.fi.

Kaikkiin sähköpostiviesteihin aiheeksi RAATIHUONEEN RAVINTOLAPALVELUT.

Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntö / markkinakartoitus löytyy HILMA-ilmoituskanavasta täältä.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen, infotilaisuuteen ja mahdolliseen muuhun vuoropuheluun osallistumisesta.

keskiviikko 13. kesäkuuta 2018

Kommentoi Hämeenlinnan kaupungin hankinta- ja sopimusohjeluonnosta!


Kuva: Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupungille on valmisteilla oma hankinta- ja sopimusohje, jonka luonnosversio on nyt kommentoitavana kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/hankinnat/. Kommentteja pyydetään 10.8.2018 mennessä luonnoksen ensimmäisellä sivulla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jonka mukaisesti kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan. Ohjeen lisäksi noudatetaan kaupungin hallintosäännössä sekä mahdollisesti muissa kaupungin säännöissä olevia hankintoja ja hankintasopimuksia koskevia velvoitteita. EU- ja kansallisissa hankinnoissa noudatetaan joka tapauksessa hankintalainsäädäntöä.

Hankinta- ja sopimusohjeen hyväksyy kaupunginhallitus. Ohje ei ota suoraan kantaa hankintatoimen periaatteisiin ja strategisiin linjauksiin, joista tullaan todennäköisesti laatimaan erillinen asiakirja vielä tämän vuoden aikana.

torstai 7. kesäkuuta 2018

Tieturva 1 ja 2 -koulutukset sisältäen kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut tarjouspyynnön Tieturva 1 ja 2 -koulutuksista sisältäen kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset. Ilmoitus ja tarjouspyyntö ovat HILMA-ilmoituskanavassa täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

maanantai 4. kesäkuuta 2018

Mitä jos, paikallinen pk-yritys, lähtisit merta edemmäs kalaan?


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen yhtenä tavoitteena on saada pienhankinnoista jatkossa enemmän tietoa paikallisille pk-yrityksille. Pienhankinnoilla tarkoitetaan sellaisia hankintoja, joihin ei sovelleta hankintalakia (pois lukien julkisten hankintojen yleiset periaatteet) ja joista ei ilmoiteta HILMAssa. Näin ollen tarjoaminen pienhankintoihin on helpompaa kuin HILMAssa ilmoitettaviin hankintoihin.

Hämeenlinnan etu on toki se, että paikalliset pk-yritykset jättäisivät tarjouksia myös muiden hankintayksiköiden pienhankintoihin ja vielä pärjäisivätkin niissä. Kannattaa siis aina välillä lähteä merta edemmäs kalaan.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

Eri hankintayksiköiden pienhankinnoista saa helposti tietoa esimerkiksi Pienhankintapalvelun kautta. Palvelun etusivulla on linkki valtakunnallisesti julkaistuihin pienhankintojen tarjouspyyntöihin sekä linkit eri maakuntien pienhankintoihin. Jos haluat tarjota pienhankintoihin, niin kannattaa seurata Pienhankintapalvelua aktiivisesti.

sunnuntai 3. kesäkuuta 2018

Tarjouspyyntö ruotsinkielisestä päivähoidosta ja esiopetuksesta


Tarjouspyyntö ruotsinkielisestä päivähoidosta ja esiopetuksesta on julkaistu. Hankinnan kohteena on varhaiskasvatus ja esiopetus alle oppivelvollisuusikäisille hämeenlinnalaisille lapsille, joiden kotikieli on ruotsi.

Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat kaupungin verkkosivuilla täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

maanantai 28. toukokuuta 2018

Teleoperaattoripalvelut – Kaupunki mukana KL-Kuntahankintojen yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: teleoperaattoripalvelut.

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-011305.


Papinniityntien pintojen ja erotellun kevyen liikenteen väylän rakentaminen kilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on julkaissut tarjouspyynnön Papinniityntien pintojen ja erotellun kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Kyseessä on kunnallistekniikan rakennusurakka (kokonaisurakka) tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyssä laajuudessa. Kansallinen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa täällä ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat kaupungin verkkosivuilla täällä.

Kuva: Hämeenlinnan kuvapankki

sunnuntai 27. toukokuuta 2018

Teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön – Kaupunki mukana KuntaPron yhteishankintakilpailutuksessa


Hämeenlinnan kaupunki on mukana KuntaPro Oy:n Hankintapalvelujen seuraavassa yhteishankintakilpailutuksessa: teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön.

Yhteishankintakilpailutuksen hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-011500.