tiistai 27. lokakuuta 2020

Vielä ehdit vastata hankintojen yrityskyselyyn!


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa, mutta se ei onnistu ilman yritysten ja muiden yhteisöjen apua. Kerro meille kyselyyn vastaamalla, mitä voisimme tehdä toisin ja kuinka voisimme palvella paremmin erityisesti paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä.


Hankintoja koskevan yrityskyselyn tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä erityisesti paikalliset yritykset ja yhteisöt Hämeenlinnan kaupungin hankinnoilta odottavat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 31.10.2020 mennessä. Kyselystä saa ja kannattaa kertoa myös muille. Kyselyn tuloksia voidaan esitellä esimerkiksi Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa sekä muissa kaupungin kanavissa. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

keskiviikko 21. lokakuuta 2020

Hämeenlinna hankkii ihmisille hyvää arkea

Edelläkävijyys sote-palveluiden hankinnoissa näkyy myös palvelutyytyväisyydessä

Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimea on kehitetty viimeiset vuodet erittäin aktiivisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa Hämeenlinna on yksi julkisen sektorin edelläkävijöistä. Edelläkävijyys syntyy mm. hankinnan valmisteluun ja vuoropuheluihin panostamisesta sekä hankintojen kilpailuttamisesta vaikuttavasti.

Hankintojen hyvä valmistelu ja huolella tehdyt asiakirjat ratkaisevat minkälaisia tarjouksia saadaan. Tärkeä osa hankinnan valmistelua on alan toimijoiden kanssa käytävä, rehellinen ja avoin vuoropuhelu. Se on kaikkien etu ja myös toimijat arvostavat sitä. Monissa hankinnoissa myös palvelusisältöjä on työstetty yhteistyössä asiakasedustajien kanssa ja asiakaspalautteen perusteella niin, että palvelu vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita.

Kilpailutuksen vaikuttavuus on keskiössä monessa Hämeenlinnan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnassa. Vaikuttavuudella tarkoitetaan, että hankinnalla saavutetaan myönteisiä asiakasvaikutuksia ja yhteiskunnallisia muutoksia, jotka voivat olla esimerkiksi sosiaalisia tai terveydellisiä.

Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa palvelut kilpailutetaan kuntalaisia, ihmisiä, varten. Vaikuttavilla hankinnoilla saavutetaan myönteisiä asiakasvaikutuksia. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden sosiaalisen tai terveydellisen tilanteen koheneminen säästää kaupungin kustannuksia ja palveluntuottaja saa esimerkiksi rahallisen bonuksen laadukkaan lopputuloksen saavuttamisesta. Vaikuttavuuteen voidaan tähdätä esimerkiksi bonus-sanktiomallilla tai puitejärjestelyissä vuosittain vaihtuvalla etusijajärjestyksellä. Tapoja on monia – oleellista on vaikuttavuuden mittaaminen ja siihen liittyvä tavoitetaso. Vaikuttavuus tuo hyötyä kaikille: palvelun tarvitsijalle, kaupungille ja palvelun tuottajalle.

Edelläkävijyys on myös ennen kaikkea sitä, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa palvelut kilpailutetaan kuntalaisia, ihmisiä, varten. Onnistuneella hankinnalla yhteiset resurssit käytetään myös viisaasti.

Hämeenlinnan hankintatoimen kehittäminen on jatkuva prosessi, myös sote-palveluiden hankinnoissa. Tavoitteena on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras julkinen hankkija yhteistyössä yritysten kanssa.

maanantai 19. lokakuuta 2020

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta – Osallistu infotilaisuuteen!


Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.

Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kilpailuttamista. Tarjouskilpailu käytäneen alkuvuodesta 2021 ja sopimuskauden on tarkoitus alkaa syyslukukauden 2021 käynnistyessä. Hankinta on todennäköisesti sote- tai muun erityisen palvelun pienhankinta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikille 1.-2. vuosiluokan oppilaille ja erityisopetukseen otetuille 3.-9. vuosiluokan oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun työaikana koulun aloituspäivästä viikon 22 loppuun. Toimintaa tarjotaan koulun työvuoden aikana 760 tuntia kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin klo 7-17 välisenä aikana. Yleisin järjestämisaika ajoittuu klo 11-17 välille. Lukuvuosittain selvitetään, missä toimipaikoissa on tarvetta toimintaan ennen koulupäivän alkamista.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle. Toimintaa ohjaavat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet, joiden tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja tuottamisessa mukana olevia.

Tietopyynnön julkaisuhetkellä ulkoiset palveluntuottajat tuottavat aamu- ja iltapäivätoimintaa 19 kaupungin kouluyksikössä, joita on sekä pitäjissä että kantakaupungin alueella, ja kaupungin omat ohjaajat vastaavat toiminnasta kuudessa yksikössä. Näistä kolme on erityisen tuen ryhmiä.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan hankintayksikölle sähköpostilla osoitteeseen marikki.arnkil(at)hameenlinna.fi 6.11.2020 mennessä. Sähköpostiviestissä pyydetään ilmoittamaan toimijan nimi ja Y-tunnus, alla mainittuun infotilaisuuteen osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet sekä yhteyshenkilö suorine yhteystietoineen. Viestin aiheeksi pyydetään laittamaan APIP-TOIMINTA.

Hankintaa koskeva infotilaisuus järjestetään Teams-kokouksena torstaina 12.11.2020 klo 14-15.

Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tietopyynnön julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa eli hankintaa ei välttämättä toteuteta.

Hankinnan kohdetta ja aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.

Kaikki tässä tietopyynnössä olevat tiedot ovat alustavia eivätkä ne sido hankintayksikköä millään tavalla.

perjantai 9. lokakuuta 2020

Kysely Kalvolan ja Rengon ateria- ja siivouspalveluista


Hämeenlinnan kaupunki selvittää kyselyllä erityisesti kuntalaisten ja henkilöstönsä tyytyväisyyttä Kalvolan ja Rengon ateria- ja siivouspalveluihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ateria- ja siivouspalveluiden tulevissa kilpailutuksissa sekä toiminnan kehittämisessä muutenkin.


Sähköisen kyselyn lisäksi osassa Kalvolan ja Rengon yksiköistä tyytyväisyyttä kysellään paperilomakkeilla. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Kerro kaupungille kyselyyn vastaamalla, mikä em. palveluissa toimii hyvin ja mikä vähemmän hyvin ja onko asioita, joita tulisi mielestänne kehittää. Vastaathan kyselyyn 6.11.2020 mennessä. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti. Kyselyllä ei kerätä henkilötietoja. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

Haussa asianhallintajärjestelmä ja sähköinen arkisto Hämeenlinnan kaupungin tarpeisiin


Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia asianhallintajärjestelmästä ja sähköisestä arkistosta. Hankintailmoitus on HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat Tarjouspalvelu-portaalissa.

Hankinnan tavoitteena on kaupunkia erinomaisesti palveleva, kokonaistaloudellisesti edullinen asianhallintajärjestelmä ja sähköinen arkisto. Asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston tulee toimia luotettavasti ja niiden tulee olla helppokäyttöiset. Hankinnan tavoitteena on lisäksi järjestelmä ja arkisto, joita kehitetään aktiivisesti kaikkia järjestelmän ja arkiston käyttäjiä ajatellen siten, että yleisestä kehitystyöstä ei veloiteta erikseen. Asianhallintajärjestelmä ja sähköinen arkisto hankitaan palveluna.

Tarjouskilpailua koskevat kysymykset on esitettävä 23.10.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjousten jättöaika päättyy 6.11.2020 klo 12.00. Kysymykset ja tarjoukset tulee lähettää Tarjouspalvelu-portaalista.

Sähköinen arkisto tarkoittaa, että asiakirjoja ei säilytetä enää paperimuodossa, kuten niitä säilytetään esimerkiksi Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipaikassa. Sähköisen arkiston tulee täyttää SÄHKE2-normin vaatimukset. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

HUOM! Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

maanantai 5. lokakuuta 2020

Yrityskysely hankinnoista – Auta meitä kehittymään!


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimen kehittäminen on jatkuvaa, mutta se ei onnistu ilman yritysten ja muiden yhteisöjen apua. Kerro meille kyselyyn vastaamalla, mitä voisimme tehdä toisin ja kuinka voisimme palvella paremmin erityisesti paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä.


Hankintoja koskevan yrityskyselyn tarkoitus on saada tietoa siitä, mitä erityisesti paikalliset yritykset ja yhteisöt Hämeenlinnan kaupungin hankinnoilta odottavat. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 31.10.2020 mennessä. Kyselystä saa ja kannattaa kertoa myös muille. Kyselyn tuloksia voidaan esitellä esimerkiksi Hankinnat ja Hämeenlinna -blogissa sekä muissa kaupungin kanavissa. Kiitos vaivannäöstä jo etukäteen!

torstai 1. lokakuuta 2020

Hämeenlinnan hankintatoimi esillä Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivuilla ja Hämeen kauppakamarin lehdessä


Hämeenlinnan kaupungin hankintatoimi on ollut viime päivinä positiivisesti esillä – sekä Julkisten hankintojen neuvontayksikön hankinnat.fi -sivustolla että Hämeen kauppakamarin tuoreimmassa lehdessä. Alla olevien linkkien kautta pääsee lukemaan kirjoitukset kokonaisuudessaan.

Kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte käsittelee Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivuilla Vieraskynä-kirjoituksessaan hankintojen viestintää. ”Mitä sitä viestimään… Onhan meillä HILMA!” -otsikoidussa tekstissä Korte korostaa viestinnän merkitystä mm. tarjouskilpailujen onnistumisessa ja hankintojen avoimuuden lisäämisessä.

Hämeen kauppakamarin jäsenlehdessä 3/2020 on kerrottu Hämeenlinnan hankinnoista ja julkisista hankinnoista muutenkin. Jutussa Aapo Korte toteaa, että tietyissä tilanteissa hankintoja voidaan pyrkiä ohjaamaan paikallisille yrityksille, mutta tarjouskilpailun lopputuloksen ratkaisee kuitenkin tehdyt tarjoukset.

Hämeenlinnan kaupungin hankintapäällikkö Aapo Korte kehottaa viestimään julkisista hankinnoista monipuolisesti ja ymmärrettävästi sekä onnistuneesti ja positiivisesti. Hän myös muistuttaa, että hankinnat eivät ole ”mustavalkoisia”, vaan niissä on valtavasti värejä ja sävyjä. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.