sunnuntai 10. maaliskuuta 2024

Hankintaslangi tutuksi – palveluhankinnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaan


PALVELUHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on palvelua.

PIENHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoitu arvo alittaa hankintalaissa ilmoitetun kansallisen kynnysarvon tai erityisalojen hankintalaissa ilmoitetun EU-kynnysarvon. Hankinta, johon ei sovelleta hankintalainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan hankintayksikön omaa hankintaohjetta ja julkisten hankintojen yleisiä periaatteita. Pienhankinta on eri asia kuin minikilpailutus / kevennetty kilpailutus.

PUITEJÄRJESTELY

Hankintamenettely, jossa valitaan yleensä enemmän kuin yksi sopimuskumppani ja jonka kesto voi pääsääntöisesti olla korkeintaan neljä vuotta. Puitejärjestelyn sisäiset hankinnat tehdään sen ehtojen mukaisesti esimerkiksi etusijajärjestystä tai minikilpailutusta käyttäen. Pienehköissä puitejärjestelyn sisäisissä hankinnoissa voidaan käyttää ns. valinnanvapautta, jos sopimusehdot sen mahdollistavat.

Esimerkiksi leikkipuistovälineet on tyypillinen tavararyhmä, joka kilpailutetaan usein puitejärjestelynä. Tällöin vaikkapa uuden leikkipuiston välineet voidaan minikilpailuttaa puitejärjestelyssä mukana olevien sopimustoimittajien kesken; katso aiemmasta hankintaslangista mitä minikilpailutus tarkoittaa. Kuvituskuva. Kuva: Hämeenlinnan kaupunki.

RAKENNUSURAKKAHANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on rakennusurakkaa.

SIDOSYKSIKKÖ / IN HOUSE -YHTEISÖ

Yksikkö, jolta hankinta voidaan tehdä ilman kilpailutusta. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä (esimerkiksi osakeyhtiö). Edellytyksenä on lisäksi, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa yksikköön, jos yksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa yksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Yksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa. Lisäksi hankintalaissa on tarkat rajat sille, kuinka paljon yksikkö voi harjoittaa liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

SOPIMUSHALLINTAJÄRJESTELMÄ / SÄHKÖINEN SOPIMUSHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Sähköinen järjestelmä, jonka avulla hankintasopimuksia hallinnoidaan. Hankintasopimukset myös laaditaan järjestelmässä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HANKINTA

Hankinta, jonka ennakoidusta arvosta yli puolet on hankintalain liitteen E kohtien 1-4 mukaista sosiaali- ja/tai terveyspalvelua.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti